!-- AdAsia Headcode -->

“สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์” โดย สำนักงาน กปร.

21 เมษายน 2566, 14:12น.


 1.รายการ “สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์”  

      นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกั
บแนวพระราชดำริ การดำเนินงานและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกอากาศ วัน อังคาร , พฤหัสบดี เวลา 12.10 -12.30 น. (โดยประมาณ)  

ตอนที่ 1 ชีวิตที่ดีขึ้นจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า จ.พะเยาตอนที่ 2 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านตรอกแค  ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชตอนที่ 3 เครื่องโขนพระราชทานสู่สายตาชาวโลกตอนที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตอนที่ 5 พัฒนาชีวิตจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านทรายทอง อ.ส่องดาว จ.สกลนครตอนที่ 6 ครบรอบ 41 ปี สำนักงาน กปร.ตอนที่ 7 เรียนรู้จากฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านครองชีพ อ.บางแก้ว จ.พัทลุงตอนที่ 8 โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรีตอนที่ 9 ต่อยอด...สร้างรายได้จากสาหร่ายพวงองุ่นตอนที่ 10 อาชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มทอผ้าบ้านนาหว้าตอนที่ 11 โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ตอนที่ 12 ครูอ๋อง...ครูนักพัฒนา จ.ตากตอนที่ 13 ฟื้นฟูสายน้ำ สร้างชีวิตใหม่ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช

ตอนที่ 14 โครงการฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่นตอนที่ 15 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ตอนที่ 16 โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ อ.สอยดาว จ.จันทบุรีตอนที่ 17 ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่นาป้าฝน ฉะเชิงเทราตอนที่ 18 เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองสามพราน...สานงานพระราชดำริ จ.กาญจนบุรีตอนที่ 19 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างสุขอย่างยั่งยืนตอนที่ 20 อ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง...น้ำต้นทุนสร้างสุขให้ชาวป่าแดด จ.เชียงราย

ตอนที่ 21 ครูก๊อต...ครูดอยเพื่อน้องบนดอยสูง จ.เชียงใหม่ตอนที่ 22 ศูนย์​เรียนรู้​การพัฒนา​อมก๋อย​ฯ​ จ.เชียงใหม่ตอนที่ 23 ฟาร์มอินทร์แปลง ฟาร์มโคนมต่อยอดจากโคนมพระราชทาน จ.ชุมพร

ตอนที่ 24 องค์ความรู้จาก RDPB Camp ต่อยอดพัฒนาอาชีพให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติก

ตอนที่ 25 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ตอนที่ 26 เขาชะงุ้ม...แหล่งเรียนรู้เรื่องดิน และท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตราชบุรี


ตอนที่ 27 “ภูดิศ หาญสวัสดิ์  Young Smart Farmer  สืบสานแนวพระราชดำริ​”

ตอนที่ 28 ครูมอส...ผู้น้อมนำแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

ตอนที่ 29 “4 ​ดำมหัศจรรย์ ที่ภูพาน จ.สกลนคร” 

ตอนที่ 30 ต่อยอดหญ้าแฝก...จากรากสู่ใบมาเป็นผลิตภัณฑ์

ตอนที่ 31 นักเกษตรผู้ตามรอยการพัฒนา นำพาผู้คนสู่ความยั่งยืน

ตอนที่ 32 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่เต่างอย จ.สกลนคร 


ตอนที่ 33 ผีเสื้อพระราชา สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

ตอนที่ 34 เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง กับนายสงวน มงคลศรีพันเลิศ

ตอนที่ 35 ศูนย์​ศึกษา​การพัฒนา​ห้วยฮ่องไคร้ฯ​ จุดประกาย​ความ​พอเพียง

ตอนที่ 36 ไส้เดือนดินเขาชะงุ้ม ปรุงดิน สร้างรายได้

ตอนที่ 37 เกษตรกรรุ่นใหม่ตามรอยในหลวง สร้างสวนเกษตรที่พังงาตอนที่ 38 ล้อมแฝกห่มดิน...ฟื้นฟูพี้นที่เกษตรและต่อยอดสร้างรายได้ตอนที่ 39 ไก่เบตง...พัฒนาแปรรูปต่อยอดสู่สินค้า GIตอนที่ 40 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน...แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งตำบลร่อนทอง

ตอนที่ 41 โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง


ตอนที่ 42 ไร่สุขสมาน จ.ศรีสะเกษ เดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตอนที่ 43 สายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู...สร้างสุขสู่ราษฎร

ตอนที่ 44 ไร่ทองหทัย...เดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

ตอนที่ 45 เกษตรกรก้าวหน้า โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่ 1 งานชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ปี 2565 ตอนที่ 2 70 ปีของการทรงงาน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนที่ 3 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับการแก้ไขปัญหาช้างช้างป่า ตอนที่ 4 จุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนที่ 5 ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ตอนที่ 6 โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน

ตอนที่ 7 อาชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหว้าตอนที่ 8 ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9

ตอนที่ 9 โครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปางตอนที่ 10 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ปี 2565ตอนที่ 11 วันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

ตอนที่ 12 ผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 13 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ

ตอนที่ 14 ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาด้านการคมนาคม

ตอนที่ 15 เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร

ตอนที่ 16 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนฯ 

ตอนที่ 17 ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ กับการนำตลาดไม้ดอกไทยสู่ตลาดโลก


ตอนที่ 18 RDPB Camp รุ่นที่ 13

ตอนที่ 19 การกลับคืนสู่ผืนป่าของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์


ตอนที่ 20 โครงการทหารพันธุ์ดี   3. สปอตประชาสัมพันธ์ 1. แม่ของแผ่นดิน 

2. เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา   

3. เพื่อความอยู่ดีกินดี และความผาสุกของประชาชน 

4. พระราชดำรัสเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา ของในหลวงรัชกาลที่ 9

5. อาชีพที่มั่นคงจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6. ความสำคัญของดิน 

7. ประกวดผลงานหญ้าแฝก 

8. วันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

9. โครงการฝนหลวง 

10. RDPB Camp รุ่นที่ 13

11. มหัศจรรย์หญ้าแฝก


 


 4. คลิปวีดิโอ "ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์" 

EP. 1 เพชรบุรีมีขุมทรัพย์ใต้น้ำ

EP. 2 ไขความลับปลาทูกับปริศนาปูล่องหน


EP. 3 สิ่งที่อยู่ในไข่ไม่ธรรมดา

EP. 4 ฉันทำธุรกิจผลิตแมลง

EP.5 ถ้าไม่มีเงิน...ทำไงให้มีกิน?

EP.6 ผมทำฟาร์มกระต่าย(เนื้อ)

EP.7 อย่ามองไส้เดือนเป็นแค่เหยื่อตกปลา

EP.8 จะเกิดอะไรขึ้น..? ถ้าปลูกหญ้าแฝกในสวนมะม่วง

EP.9 เกิดเป็นแพะไม่ง่าย

EP.10 หงซินปาล่า หวานกรอบอร่อย ผลขายดี กิ่งขายได้

 


*****************************************************************************************************
X