!-- AdAsia Headcode -->

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นิทรรศการ “ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

08 สิงหาคม 2565, 18:50น.


      วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 09.09 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปีของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ ภาพถ่าย คลิปสั้น และภาพวาดบนกระดานดำ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล      จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “จากอดีตสู่ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินและน้ำ” รวมถึงนิทรรศการ “ต่อยอดองค์ความรู้ สู่วิถี Next Normal” ตลาดนัดสินค้าของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้  กิจกรรม Open House จากหน่วยงานบูรณาการภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

      ช่วงบ่าย องคมนตรีเดินทางไปเปิดอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวกระพี้ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมมอบต้นไม้ให้แก่ผู้นำชุมชนไปปลูกในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นสถานที่มีประวัติศาสตร์สำคัญ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง และพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง และแสดงตัวอย่างแห่งความสำเร็จในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม อาทิองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ การอนุรักษ์พันธุกรรมและขยายพันธุ์พืช การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์ปีก งานศิลปาชีพ และการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ  ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันตลอดระยะเวลา 43 ปี ของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงแนวทางในการพัฒนาที่ทรงวางรากฐานนั้น ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนได้อย่างมั่นคงบนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สามารถคัดเลือกเกษตรกรที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จในอาชีพ นำมาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายขยายองค์ความรู้ได้ถึง 15 แห่ง และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 18 กลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว รวม 14 โรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีทำการเกษตร มีผลผลิตใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอต่อไป 

      ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จะได้ขยายผลต่อยอดแนวพระราชดำริ  ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และคงอยู่เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกรอย่างมั่นคงถาวรต่อไป

X