!-- AdAsia Headcode -->

ทบ.น้อมเทิดพระเกียรติ ๙๐ พรรษา พระพันปีหลวง เดินหน้าขยายศาสตร์พระราชาทั้งในและนอกค่ายทหาร หนุนทุกภาคส่วนช่วยประชาชน ให้ทหารทำดี 'ปิดทองหลังพระ'

05 สิงหาคม 2565, 19:00น.


          ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/โฆษกกองทัพบก แถลงถึงการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกประจำเดือนสิงหาคม โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบรางวัลให้กับกำลังพลที่ทำความดีช่วยเหลือประชาชน  หน่วยทหารที่มีผลการจับกุมยาเสพติดและสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการมอบเงินสนับสนุนค่านมบุตรแรกเกิดให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๕ ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมในฐานะที่ทหารใหม่เป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารบก ย้ำว่าจากนโยบายการดูแลและปรับการปฏิบัติต่อทหารกองประจำการในหลายด้านที่กองทัพบกดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา ได้สร้างความผูกพัน ขวัญกำลังใจ รวมถึงความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นทหารและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ซึ่งกองทัพบกจะดำรงการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของทหารกองประจำการตามแนวทางครอบครัวเดียวกันอย่างทุ่มเทต่อไป

           สำหรับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หน่วยทหารของกองทัพบกได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการถวายพระเกียรติในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมดังกล่าวนำมาซึ่งความสุขและสร้างประโยชน์ให้สังคมไทย ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กองทัพบกได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมถวายพระเกียรติ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดห้วงเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์           ในการประชุมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเฉพาะการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุมผู้กระทำผิด ๑๑๕ คน ยึดยาบ้า ๒๔,๘๙๐,๕๗๑ เม็ด คีตามีน ๑๐ กิโลกรัม เป็นต้น ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความชื่นชมในความเข้มแข็งและทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในการสกัดกั้นสิ่งเสพติด แม้ว่าขบวนการจะเปลี่ยนวิธีการและเส้นทางลำเลียง แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถติดตามจับกุมได้ในพื้นที่ชายแดนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในห้วงเดือนกรกฎาคม ได้ถึง ๒๓๖ ครั้ง  จำนวน ๑,๕๓๘ คน พร้อมผู้นำพา ๑๔๐ คน ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ย้ำถึงการผลัดเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน ให้มีวงรอบการกลับมาฟื้นฟูสภาพและเสริมทักษะความรู้ต่างๆ เพื่อให้กลับไปปฏิบัติภารกิจในกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกได้อย่างเข้มแข็งต่อไป          ส่วนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ จชต. ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการตามขั้นตอนและในหลายกรณีผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ เป็นอาวุธที่ถูกนำไปใช้ก่อเหตุทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในหลายคดี ดังนั้นแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม และเจ้าหน้าปฏิบัติเพื่อมุ่งดำรงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ

          การประชุมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ของหน่วยทหารที่น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน พึ่งพาตนเองได้ เช่น ทหารพันธุ์ดี โคกหนองนาโมเดล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในค่ายทหารทั่วประเทศ ได้มอบแนวทางเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยทหารที่รับผิดชอบโครงการในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนและชุมชนแล้ว ให้ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปยังกำลังพลในค่ายทหาร โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ครอบครัว รวมถึงกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ เพื่อนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางศาสตร์พระราชาได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมกับให้ศึกษาจากเกษตรกรตัวอย่างที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติจริง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงสามารถนำไปเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจได้

           ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กล่าวถึงการที่ทหารได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชน เป็นสิ่งที่กองทัพบกให้ความสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายเสริมสร้างอุดมการณ์ ให้กำลังพลเป็นทหารที่ดี มีจิตสาธารณะ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นในทุกสถานการณ์ โดยใช้ทักษะทางทหารที่ได้รับการฝึกฝน และเครื่องมือยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชน ช่วยสังคม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามศักยภาพของกองทัพบก เปรียบเสมือนการทำความดี เป็น “การปิดทองหลังพระ” ซึ่งหากทุกคนร่วมกันปิดทองทีละแผ่น เหมือนการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนในแต่ละด้านก็จะคลี่คลาย จึงขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นในทุกโอกาส 

X