!-- AdAsia Headcode -->

กรมการขนส่งทางบก แนะ 3 ขั้นตอน ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง

18 มกราคม 2565, 15:31น.


     นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า รถยนต์ที่ใช้อยู่นั้นมีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้ทันที สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานนานกว่านั้น สามารถยื่นชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วเช่นกัน เพียงแต่ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน จึงจะสามารถชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ได้ทั้งที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ขั้นตอนการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ 3 ขั้นตอน ดังนี้
     - ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปี ตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ ที่เมนู สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี


     - ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย คู่มือรถฉบับจริง หรือ สำเนา, หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพ เช่น รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถก่อน 


     - ขั้นตอนที่ 3 ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax กรณีชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน ส่วนการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สามารถเลือกช่องทางรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครได้อีกหนึ่งช่องทาง


     ในส่วนของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิง รถโดยสารสาธารณะ และรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 หรือรถที่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี ให้ติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี 


ข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก