!-- AdAsia Headcode -->

รฟม.ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่น สำหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐาน การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี

14 มกราคม 2565, 18:09น.


 วันนี้ (14 มกราคม 2565) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสม่ำเสมอและดีเด่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี


    โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ สถานีลำสาลี
  ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 จำนวน 2 พื้นที่ได้แก่ทางวิ่งระหว่างสถานี รฟม. ถึงสถานีประดิษฐ์มนูธรรม และทางวิ่งระหว่างสถานีรามคำแหงถึงสถานีราชมังคลา 


 และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ได้แก่ ทางวิ่งระหว่างจุดเชื่อมต่อสัญญา 2 ถึงสถานีลำสาลี   ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม โดย รฟม. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชนและสังคม และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไป

   ติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีลำสาลี    ฉีดน้ำพรมฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างฟุ้งกระจายออกไปยังถนนสาธารณะ   รถดูดฝุ่นทำความสะอาดถนนสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการทุกวันเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง