!-- AdAsia Headcode -->

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การช่วยเหลือเด็กพิเศษและครอบครัวที่ติดโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

07 มกราคม 2565, 11:14น.


     การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น กรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดระบบแจ้งส่งต่อผู้ป่วยเด็กพิเศษและครอบครัวเข้ารับการรักษากับสถาบันราชานุกูลผ่านสายด่วน 1300

     แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าเด็กพิเศษหมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือการเรียนรู้ และออทิสติก มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไปเนื่องจากมีความพร่องในการดูแลตนเอง และเมื่อติดเชื้อแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะอาการรุนแรงเพราะมีโรคทางกายร่วมหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่Omicron ที่ติดง่ายและมีแนวโน้มพบมากในเด็ก หากผู้ปกครองสงสัยอาการของเด็กหรือทำการตรวจเชื้อด้วยตนเองแล้วพบผลเป็นบวก (ATK เป็นบวก) สามารถโทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานส่งต่อด่วนในการเข้ารับการดูแลช่องทางพิเศษกับสถาบันราชานุกูล     แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูลมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ ออกซิเจน ยาและสถานที่ โดยดูแลเด็กพิเศษแบบพักค้างในโรงพยาบาล 100 เตียง และแบบแยกกักที่บ้าน (Home isolation) ด้วยรูปแบบการดูแลใกล้เคียงกับบ้านให้มากที่สุดทั้งคนคุ้นเคยและสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบกรองเชื้อระบายอากาศ / เครื่องฆ่าเชื้อยูวีซีประจำห้องเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและฆ่าเชื้อ และโปรแกรมครอบครัวแห่งสติเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ที่มีการประเมินดูแลและติดตามภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการดูแลด้านร่างกายอย่างสม่ำเสมอผ่านโปรแกรมแพทย์ทางไกลพร้อมให้โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในระหว่างการรักษา     ด้านแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่าจากการให้บริการเด็กพิเศษที่ติดโควิด-19 ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในระหว่างที่เด็กพิเศษและครอบครัวพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งวางแผนการให้ความช่วยเหลือและติดตามภายหลังหายจากอาการป่วยและปลอดเชื้อโควิดเดินทางกลับสู่ชุมชนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 168 ราย

     ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เน้นย้ำว่าสถาบันราชานุกูลมีความมั่นใจในคุณภาพบริการเด็กพิเศษติดโควิด-19 และเปิดสายตรง 4 หมายเลขที่ 097-0780696, 084-1078129, 065-8850584 และ 092-4693492 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ประเมินอาการและพิจารณาเข้ารับการรักษาต่อไป