!-- AdAsia Headcode -->

รถไฟฟ้า MRT เปิดใช้ทางเดินเชื่อมต่อสถานีกลางบางซื่อ อำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อ รถไฟฟ้าสายสีแดง

02 สิงหาคม 2564, 18:21น.


     วันนี้ (2 สิงหาคม 2564) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเดินรถโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงผ่านระบบออนไลน์ (Soft Opening) โดยมี คณะรัฐมนตรีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีฯ ณ สถานีกลางบางซื่อ 
     ในโอกาสนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ กับสถานีกลางบางซื่อ โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ ซึ่ง รฟม. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ กับสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 2 จุด โดยทางเดินเชื่อมต่อจุดที่ 1 จะอยู่บริเวณทางเดินผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ และทางเดินเชื่อมต่อจุดที่ 2 จะอยู่บริเวณชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ พร้อมทั้งจัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกภายในระบบรถไฟฟ้า MRT อาทิ การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทางไปยังสถานีกลางบางซื่อ (ทางออกที่ 3) พร้อมทั้งเพิ่มจุดตรวจคัดกรองรักษาความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาให้บริการ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเปลี่ยนระบบการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการพัฒนาระบบราง เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพของสถานีกลางบางซื่อให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางให้ต่อเนื่องทั้งระบบ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ CallCenterรฟม. โทร. 0 2716 4044