!-- AdAsia Headcode -->

โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมมือวัดสุทธิฯ สร้าง Temple Isolation รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้น

02 สิงหาคม 2564, 16:15น.


     กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมมือกับวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สร้างสถานแยกกักตัวที่วัด (Temple Isolation) ณ วัดสุทธิวราราม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 มีความรุนแรงมากขึ้น วัดสุทธิวรารามจึงมีการสนับสนุนเป็นการสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมเตียงและอุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยมีนโยบายปรับเปลี่ยน ตึก 4 ชั้น เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสาทร และสถานแยกกักตัวที่วัด (Temple Isolation) ของพระสงฆ์ที่อาพาธ เพื่อรองรับพระอาพาธที่ติดเชื้อโควิด 19  จากโรงพยาบาลสงฆ์
     นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการปรับแผนการดูแลพระสงฆ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องด้วยปัจจุบันพบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานพยาบาลที่มีพื้นที่จำกัดและพระสงฆ์มีความไม่เหมาะสมที่จะเดินทางไปรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เหมือนประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมกับวัดสุทธิวราราม จึงได้ดำเนินการสร้างสถานแยกกักตัวที่วัด (Temple Isolation) ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
     นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสงฆ์ได้มีการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเสมือนอยู่โรงพยาบาล ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือ การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับกักตัว ซึ่งมีช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Telemedicine และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ พยาบาล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมถึงคนในชุมชนโดยรอบ