!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'ประเทศไทยนำเข้าขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์' เป็นข่าวบิดเบือน

18 มิถุนายน 2564, 19:40น.


         ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประเทศไทยนำเข้าขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

         กรณีการเผยแพร่ข่าวสารโดยระบุว่าประเทศไทยมีการนำเข้าขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศนั้น ทางกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า รัฐบาลไม่เคยมีนโยบายให้นำเข้าขยะพลาสติก ที่ผ่านมาการนำเข้าพลาสติกเป็นการนำเข้า “เศษพลาสติก” เพื่อเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม

          ซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2564 มีการนำเข้าเศษพลาสติกในปริมาณ 44,307 ตัน ซึ่งเป็นช่วงการปรับตัวเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบมากเกินไป และจะทยอยปรับลดการนำเข้าเศษพลาสติกเพื่อนำไปสู่การห้ามนำเข้าเศษพลาสติก 100% ภายในระยะเวลา 5 ปี

         พร้อมกันนี้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อรองรับกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการ สามารถนำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น

           โดยรัฐบาลไม่เคยมีนโยบายให้นำเข้าขยะพลาสติก หากมีการนำเข้าแสดงว่าเป็นการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ได้มอบหมายกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งพลักดันตู้สินค้านั้นกลับประเทศต้นทางโดยทันที ส่วนในประเด็นเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตอนนี้ประเทศไทยได้ห้ามนำเข้า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” จำนวน 428 รายการ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นมา หากมีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทยจะมีบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับ และขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กำลังเร่งพลักดันการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

         ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมมลพิษ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pcd.go.th หรือโทร 02 298 2000