!-- AdAsia Headcode -->

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'ไม่สวมหน้ากากอนามัย' ถูกปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (10 มิ.ย. 64)

10 มิถุนายน 2564, 11:25น.


     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558     โดยมีใจความสำคัญ กำหนดให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและจำกัดวงในการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น ผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

     เกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ ที่ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป มีดังนี้

ครั้งที่ 1 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 ปรับตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท