!-- AdAsia Headcode -->

พม. ตั้งทีมเฉพาะกิจ 'เรามีเรา' ช่วยเหลือผู้พิการที่ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงจากโควิด-19 ครอบคลุมทั่วประเทศ

04 พฤษภาคม 2564, 15:36น.


     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจ 'เรามีเรา' ที่ระดมนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ฯลฯ เร่งช่วยเหลือผู้พิการที่ป่วยหรือมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทีม 'เรามีเรา' จะดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ

     1. มอนิเตอร์ ตรวจสอบการขอความช่วยเหลือของผู้พิการทั้งจากสื่อออนไลน์ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 รวมถึงข้อมูลที่ส่งมาจากเครือข่ายองค์กรคนพิการ

     2. คัดกรอง หากพบผู้พิการและครอบครัวติดเชื้อโควิด จะเร่งประสานเครือข่ายส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม หรือหากยังไม่ติดเชื้อแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะจัดให้อยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้

     3. ประเมินและติดตามผลการช่วยเหลือ จะมีการวิเคราะห์สรุปข้อมูลผลการช่วยเหลือทุกวัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

     ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 หรือสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป