!-- AdAsia Headcode -->

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้แล้ว! 'วัคซีนพาสปอร์ต' รับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศ

23 เมษายน 2564, 09:18น.


     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตีพิมพ์แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ     ย้ำว่าต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และจะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานของผู้ที่ออกเอกสารรับรองเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่าหรือมีข้อความที่ไม่สมบูรณ์ ให้กรอกข้อมูลในเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะมีข้อความภาษาอื่น ๆ ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยก็ได้

     เอกสารรับรองนี้จะออกให้เฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสารรับรองแยกสำหรับเด็กอีกด้วย โดยให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก (อายุต่ำกว่า 7 ปี) ยังเขียนหนังสือไม่ได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา)

     โดยประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป