!-- AdAsia Headcode -->

กระทรวงคมนาคมออกมาตรการ 'คืนตั๋วโดยสารเต็มราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด' สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการงดเดินทางช่วงสงกรานต์

08 เมษายน 2564, 11:15น.


     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ มีแนวโน้มทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง และมีความเป็นไปได้ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการระบาดของโรคในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง ดังนี้     1. ให้หน่วยบริการระบบขนส่งการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการอนุญาตให้ 'คืนตั๋วโดยสาร' โดยไม่หักค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเดินทางก่อน 24 ชั่วโมง หากเดินทางวันที่ 9 เม.ย. 64 ให้คืนก่อนวันที่ 8 เม.ย. 64 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชัดเจน

     2. กรณีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และในเมือง ให้เข้มงวดในการตรวจคัดกรอง และป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด พร้อมทั้งให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล เพิ่มความถี่ให้มากที่สุด

     3. ให้หมั่นดูแล ทำความสะอาด ทั้งบริเวณทุกผิวสัมผัส ห้องสุขา และช่องแอร์ให้มากที่สุด

     4. ให้ตรวจสอบ คัดกรองพนักงานผู้ให้บริการในทุกระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง