!-- AdAsia Headcode -->

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

06 เมษายน 2564, 13:15น.


          นายภิญโญ ทองเจิม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการเดินเครื่องสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งในช่วงนี้ประชาชนในพื้นที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากเกาะสมุย เกาะพะงัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง PEA คาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้เตรียมแผนรองรับดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 17 เครื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่

          อย่างไรก็ตาม PEA ขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้มีความมั่นใจว่าจะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ 1129 PEA CONTACT CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง