สวนดุสิตโพล ชี้ ร้อยละ 50.60 ค่อนข้างพอใจมาตรการช่วยเหลือโควิด-19 แนะปรับปรุงระบบ แก้ลุ้นลงทะเบียน

28 กุมภาพันธ์ 2564, 10:54น.


          สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล" จำนวน 1,087 คน สำรวจวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มาตรการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ การลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ร้อยละ 41.58 จุดเด่นของมาตรการเยียวยา คือ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 48.58 จุดด้อย คือ มีเงื่อนไขมากเกินไป เกิดความเหลื่อมล้ำ ร้อยละ 52.34 สิ่งที่รัฐบาลควรคำนึงถึงในการออกมาตรการ คือ ต้องเยียวยาทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ร้อยละ 71.72 โดยภาพรวมค่อนข้างพอใจต่อการออกมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ ร้อยละ 50.60          ผศ.ดร. ปรียนันนท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพลในเรื่องมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาลนั้น พบว่า มาตรการที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนมากที่สุด 2 ลำดับแรกคือ การลดค่าไฟและค่าน้ำ ทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือที่เข้าถึงทุกครัวเรือน การมีสิทธิ์ได้รับโดยไม่ต้องร้องขอ ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรอลุ้นว่าใครจะได้บ้าง ไม่ต้องตื่นตั้งแต่ 6 โมงเพื่อมาแก่งแย่งแข่งขัน          พร้อมแนะนำให้รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อมาทำฐานข้อมูลประชากรที่ดี และโอนความช่วยเหลือให้ตรงความต้องการให้ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เช่นเดียวกับสิงคโปร์

ข่าวทั้งหมด