องคมนตรี และ กปภ. ลงนาม MOU สร้างเครือข่าย ฮีโร่น้อย เป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์น้ำ

23 กุมภาพันธ์ 2564, 15:10น.


         การปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้ที่จะเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ ด้วยการสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" ในวันนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ พร้อมสร้างเครือข่ายฮีโร่น้อย อาสาพิทักษ์น้ำ สร้างจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนในการช่วยดูแลแหล่งน้ำ แจ้งเหตุท่อแตกรั่วในชุมชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ         การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ           พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่1 เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" ซึ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยหวังว่าการร่วมมือกันในโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน  ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดตั้งขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังเกิดวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปีพ.ศ.2505 โดยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบภัยในครั้งนั้น ซึ่งได้ต่อยอดสนับสนุนกิจการต่างๆในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และ โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุนรวมทั้งสิ้น66โรงเรียนทั่วประเทศ          นายกฤษฎา ศังขมณี  รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในส่วนขององค์ความรู้ จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในโครงการ เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งได้เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำ การสังเกตท่อประปาที่มีปัญหา วิธีการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ซึ่งในส่วนนี้ถ้าเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จะเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต          การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนใน74จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี) เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ซึ่ง กปภ. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคือ น้ำประปา ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และ โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุน ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ สามารถแจ้งเหตุเกี่ยวกับน้ำได้ที่การประปาส่วนภูมิภาค ทั้ง 234 สาขา หรือ PWA Contact Center 1662 ได้ทันที 

ข่าวทั้งหมด