กทม.พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งอนุกรรมการจัดสรร เล็งกลุ่มแรกเขตรอยต่อสมุทรสาคร

18 กุมภาพันธ์ 2564, 19:52น.


         การเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร แจ้งที่ประชุมว่า พื้นที่เป้าหมายการให้บริการวัคซีนกลุ่มแรก คือ เขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่จำนวนมาก ได้แก่  เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม  เขตจอมทอง เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ  แต่พื้นที่เหล่านี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้หากสถานการณ์การแพร่ระบาด และจำนวนผู้ติดเชื้อเปลี่ยนแปลงไป โดย กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกองทัพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน          ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พร้อมจะให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรกนี้ คือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์          สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครจะนำมาฉีดให้กับประชาชน จะได้รับจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน          นอกจากนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้1. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2. อำนวยการประสาน สนับสนุนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3. ติดตามความก้าวหน้า และผลลัพธ์ของการดำเนินงานการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามความ จำเป็นและเหมาะสม และ5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย

ข่าวทั้งหมด