นายกฯ กล่าวในเวทีเอเปคครั้งที่ 27 ส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค ต่อยอดธุรกิจดิจิทัล

21 พฤศจิกายน 2563, 08:26น.


          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม          ตัน ซรี ดาโตะ ฮาจี มุฮ์ยิดดิน บิน ฮาจี โมฮัมมัด ยัซซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธาน กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกผ่านระบบทางไกล เอเปคเป็นกรอบการประชุมที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางการค้าการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ และสังคม และอื่นๆ บนพื้นฐานของฉันทามติร่วมกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ ผลกระทบที่เกิดจากความท้าทายต่าง ๆ เช่น โควิด-19 ได้มีผลลดลง นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกันจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ โดยการกำหนดหัวข้อหลักในปีนี้เพื่อ ย้ำให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจตระหนักถึงหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน และแบ่งปันให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้นำเสนอ 3 เเนวคิด ได้แก่1.การค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎระเบียบที่ชัดเจน2. ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสร้างความเข้มเเข็งให้กับประชาชน3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุม เพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง          พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีไทยกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมว่าบริบทของโลกในวันนี้ได้แตกต่างจากเอเปคในอดีต ทั้งช่องว่างทางการค้า กระแสปกป้องทางการค้า และความท้าทายต่างๆ ในระบบพหุภาคี จึงต้องปรับตัวบนพื้นฐานของการค้าและการลงทุน ซึ่งถือเป็นหัวใจของเอเปคและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวในภูมิภาค เอเปคต้องมีบทบาทผลักดันการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการค้าพหุภาคี โดยได้นำเสนอ 3 ประเด็นหลักที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่1. ส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เช่น ส่งเสริม MSMEs พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ๆ2. การเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน จะเป็นวาระเร่งด่วน และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของเอเปคอย่างแท้จริงในยุคหลังโควิด-19 โดยทุกภาคส่วนของสังคมจะได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ทั่วถึงและเป็นธรรม3. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ยืดหยุ่นต่อ disruptions ต่าง ๆ โดยมองว่า วิกฤตของโควิด-19 ถือเป็นโอกาสที่แฝงอยู่ เปรียบเสมือนการสร้างความตระหนักรู้ถึงความเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งไทยยินดีแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับประชาคมระหว่างประเทศ          นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะผลักดันให้เอเปคสามารถเดินต่อไปได้อย่างไม่หยุดชะงัก ท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายในปีนี้  ไทยยินดีและพร้อมที่จะร่วมงานกับนิวซีแลนด์และทุกเขตเศรษฐกิจในปีหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกประเทศจะสานต่อความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของเอเปคที่ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษ และนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคต่อไป          ด้าน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดตัววิสัยทัศน์ภายหลังปี 2020 ซึ่งจีนพร้อมร่วมสร้างอนาคตร่วมกัน โดยมีข้อเสนอ 4 ประการ ดังนี้1. ต้องเปิดกว้างและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการค้าพหุภาคี ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยจีนยินดีกับการลงนาม RCEP ที่ผ่านมา 2. ผลักดันการเติบโตบนพื้นฐานการพัฒนาทางดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งส่งเสริมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 3. ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันผ่าน APEC Connectivity Blueprint เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเดินทางของคน สินค้า เงินทุนและการส่งต่อข้อมูลอย่างปลอดภัย ซึ่งจีนยินดีที่จะให้ความร่วมมือผ่านโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 Belt and Road Initiative (BRI) กับทุกฝ่าย 4. ผลักดันความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย บนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสาธารณสุข วัคซีน MSMEs ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการรับมือกับโควิด-19 ได้           ส่วนสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้เน้นย้ำว่าโลกกำลังต่อสู้กับโรคระบาดในขณะนี้ ซึ่งสหรัฐฯ ได้สนับสนุนทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และยืนยันที่จะกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง โดยสหรัฐฯได้เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อการกลับมาอย่างมั่งคั่งอีกครั้งในภูมิภาค ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มการจ้างงาน ส่งเสริมการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบ รวมถึงสร้างความมั่นใจในการบริโภค นอกจากนี้ยังได้เน้นนโยบายที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต โดยได้ลดภาษีและตัดระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการทำธุรกรรม พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนให้มากขึ้น ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่า ขอให้ทุกประเทศสนับสนุนนโยบายของสหรัฐฯ ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างโอกาสร่วมกันมากขึ้น ทั้งสหรัฐฯ และทั่วโลก...

ข่าวทั้งหมด