รัฐและภาคเอกชนไทย สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้รัฐบาลเมียนมา

18 ตุลาคม 2563, 12:53น.


          กระทรวงการต่างประเทศรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000,000 ชิ้นจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลเมียนมาในนามรัฐบาลไทย เพื่อช่วยเหลือเมียนมาในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาทางการเงิน และร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในลักษณะ Public Private Partnership (PPP) ที่จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่รัฐบาลเมียนมา          นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังนี้1) จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ 3 ปี สาขาสาธารณสุข และในกรอบอื่น ๆ2) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทางไกลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่เมียนมา และพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับโรคโควิด-19 โดยต่อไป จะเป็นการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ แบบ Real Time เพื่อให้แพทย์เมียนมาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไทยให้การปรึกษาในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิต....ที่มา: กระทรวงต่างประเทศ 

ข่าวทั้งหมด