ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องกลุ่มบุคคลจัดชุมนุมปราศรัย เฉพาะวันที่ 10 ส.ค.63

16 กันยายน 2563, 18:17น.


          คดีนี้นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้อง ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ จัดการชุมนุมปราศัยเมื่อวันที่ 3 ส.ค.63, 9 ส.ค.63, 10 ส.ค.63, 20 ส.ค.63, 21 ส.ค.63 และวันที่ 30 ส.ค.63 ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสองแล้ว ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคำสั่งให้คณะบุคคลเลิกกระทำการดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49



          ข้อเท็จจริงตามคำร้อง เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมปราศรัยของคณะบุคคล ในวันที่ 10 ส.ค.63 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งตามคำร้องระบุว่า การชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าว มีผู้กล่าวปราศรัย 3 คน ที่มีการกระทำตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คือ นายอานนท์ นำภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก และน.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำร้อง หมายเลข 1 กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 



         ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 3 ที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งนำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสาม เพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา มีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการ และส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่น เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง



 

ข่าวทั้งหมด