ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.30 น.วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

01 กรกฎาคม 2563, 18:43น.


ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.30 น.วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563ศบค.ให้สนามมวยหารือ ก.ท่องเที่ยวและกีฬา จัดแข่งขัน แบบไม่มีคนชม          การผ่อนคลายระยะที่ 5 สนามมวยจะกลับมาจัดการแข่งขันโดยไม่มีคนชม และสามารถถ่ายทอดสดได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ถ้าไม่มีคนดูสามารถจัดการแข่งขันได้ เพราะความเสี่ยงอยู่ที่กองเชียร์ หากจะมีการจัดแข่งจะต้องหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดมาตรการต่างๆ อาจจะต้องไปขออนุญาตหรือปรึกษาหารือก่อนจัดการรองนายกฯ-รมว.สธ. ย้ำ ทุกส่วนต้องเตรียมพร้อมรับมือ ผ่อนปรนระยะที่ 5          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำหลักการสำหรับสถานบันเทิง และโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ที่มีการรวมกลุ่มกัน ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานและเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุม โดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกวดขันให้สถานบันเทิงปฏิบัติตามแนวทางที่ ศบค.กำหนดอย่างเข้มงวด หากไม่ปฏิบัติตามหรือเกิดการติดเชื้อโดยประมาท เจ้าของกิจการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย          สำหรับโรงเรียนส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำ เน้นหากเด็กป่วยให้หยุดเรียน ผู้ปกครองต้องให้ลูกหลานสวมหน้ากากอนามัย และโรงเรียนจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียน นอกจากนี้ ให้กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสริมศักยภาพของหน่วยคัดกรองที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทั้งท่าอากาศยาน ท่าเรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้มีความเข้มงวด สามารถตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง

          ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมความพร้อม สำรวจเวชภัณฑ์ ชุดป้องกันและอุปกรณ์ที่จำเป็น และขอให้เน้นย้ำกับผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก platform "ไทยชนะ" ที่เก็บข้อมูลร้านค้า การเช็คอิน-เช็คเอาท์ของผู้ใช้บริการ และใช้แอปพลิเคชันผู้พิทักษ์ไทยชนะสำหรับประเมินสุขอนามัยของกิจการ รวมทั้งให้เฝ้าระวังโรคในผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ ส่งตรวจ LAB หาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ส่วนโรงเรียนหรือสถานที่เสี่ยงที่เปิดให้บริการ หากพบผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ 5 รายขึ้นไปภายในสัปดาห์เดียวกัน ในสถานที่เดียวกันเช่น ห้องเรียน หอพัก สถานประกอบกิจการ ให้สอบสวนและควบคุมโรคโดยเร็วคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเดือนมิ.ย.ลดลง          นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้เปิดเผยถึงข้อมูลสถิติคดีความผิด พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 , พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ว่า ศูนย์ข้อมูลคดี สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รวบรวมสถิติคดีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องภายหลังรัฐบาลออกประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฯ ว่า ภาพรวมสถิติคดีสะสมตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.63 มีจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาในกลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง ทั้งหมด 5,640 คดี พิพากษาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,389 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.55 หากนำสถิติเดือน พ.ค. และเดือน มิ.ย. มาเปรียบเทียบกัน พบว่าสถิติคดีในกลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง ในเดือน มิ.ย. มีปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาลดลงจากเดือน พ.ค. จำนวน 9,087 คดี

          ขณะที่ในส่วนของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว สถิติการจับกุมในเดือนมิถุนายนลดลงจากเดือน พ.ค. จำนวน 587 คดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 แล้ว แต่ก็ยังขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดสวมหน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เว้นระยะห่างจากผู้อื่น (Social Distancing ) เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 เพิ่มขึ้นญี่ปุ่นขยายเวลาห้ามต่างชาติเดินทางเข้าประเทศอีก 1 เดือน รวมถึงไทยด้วยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ129 ประเทศเพิ่มเติม จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2563 รวมถึงประเทศไทยด้วยรายละเอียด ดังนี้1. มาตรการปฏิเสธการเข้าเมือง1.1. ปฏิเสธการเข้าเมืองของผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ รวม 129  ประเทศ/เขต รวมถึงประเทศไทย ในช่วง 14 วันก่อนหน้าวันที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 129 ประเทศนี้ เพื่อมาเปลี่ยนเครื่อง (transit) หรือเครื่องบินมาจอดเติมน้ำมันที่ญี่ปุ่น ในหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเช่นกัน1.2. ชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident) คู่สมรสหรือบุตรของชาวญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรหรือผู้มีถิ่นพำนักระยะยาว (Long Term Resident) จะได้รับการยกเว้น คือ สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ 129 ประเทศ/เขตได้ รวมทั้งประเทศไทย โดยจะต้องมี Re-Entry Permission (การได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามา
ในญี่ปุ่นได้อีก) ซึ่งทางการญี่ปุ่นออกให้ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2563 ส่วนผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2563 แม้จะมี Re-entry Permission แต่หากเดินทางมาจากประเทศที่ระบุไว้ (รวมทั้งประเทศไทย) โดยหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง2. มาตรการกักตัว: ในขณะนี้ ทุกคนที่เดินทางมาจาก 129 ประเทศ/เขต รวมทั้งประเทศไทย จะต้องถูกตรวจหาเชื้อโควิด-19 (PCR Test) รวมทั้งต้องกักตัวในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดเป็นเวลา 14 วัน และไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 (และอาจมีการขยายเวลา)3. มาตรการด้านวีซ่า3.1. ยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ได้ออกให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ ทั้งวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียวและ หลายครั้ง (single and multiple visa) ในกรณีของคนไทย ข้อนี้หมายถึงการยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่น ในประเทศไทยได้เคยออกให้ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 25633.2. ระงับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทยเป็นการชั่วคราว (ข้อนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่สามารถเข้าญี่ปุ่นได้ 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า) มาตรการนี้จะใช้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 (และอาจมีการขยายเวลา)3.3. ระงับสิทธิการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือ APEC Business Travel Card เป็นการชั่วคราว‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เปิดเว็บ ให้โรงแรม ที่พัก จองร่วมโครงการแล้ว          เว็บไซต์ "เราเที่ยวด้วยกัน" เปิดให้โรงแรม ที่พัก ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ (1 ก.ค.63) วางเงื่อนไขชัดเจน ขณะที่คนทั่วไป มีการปรับอายุให้ผู้มีอายุ 18 ปีลงทะเบียนได้ เริ่ม 15 ก.ค.63 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.63 ซึ่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นการรวมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข” ให้อยู่ในโครงการเดียวมี 3 รายการย่อย คือ  รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักร้อยละ 40 ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง และจองที่พัก 1 ห้องจะได้รับสิทธิ์บัตรโดยสารไม่เกิน 2 ใบ ส่วนรถเช่าและรถโดยสารไม่ประจำทางยกเลิกการสนับสนุนเนื่องจากตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้กกร.ลดจีดีพีไทยปีนี้ ติดลบ ร้อยละ 5-8          นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย หรือจีดีพี ปี 2563 ลดลงมาเป็น -5% ถึง -8% (จากเดิม -3 % ถึง -5%)ที่ประชุม กกร. ห่วงเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าในอัตราที่เร็วกว่าสกุลเงินในภูมิภาคในช่วงเดือนมิ.ย.และมีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอีก          นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า กกร.ให้ความสำคัญช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) โดยมีเรื่องของกองทุน 50,000 ล้านบาท และการเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 8 ก.ค. หากผ่านความเห็นชอบจาก ครม.จะสามารถดำเนินการได้ในเดือนส.ค.ส่งออกไทยไปจีน เริ่มฟื้นตัว        หลังจีนผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองจากสถานการณ์โควิด-19 ภาคการผลิตและภาคธุรกิจของจีนเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการ ทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค และวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สอดคล้องกับสถิติส่งออกของไทยไปจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. –พ.ค. 2563) มีมูลค่า 12,221 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สินค้าของไทยหลายรายการมียอดการส่งออกไปจีนขยายตัวอย่างน่าพอใจ โดยในกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ส่งออกมูลค่า 1,391 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 67 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ส่งออกมูลค่า 147 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 54  และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ส่งออกมูลค่า 65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 35ปิดตลาดหุ้นไทยบวก 10.41 จุด          ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคลื่อนไหวแดนบวกหลังครม.อนุมัติมาตรการฟื้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ และนักลงทุนยังคาดหวังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดีและยังตอบรับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในยุโรปทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกด้านการลงทุนส่งผลให้ปิดตลาด1,349.44จุดเพิ่มขึ้น10.41จุด มูลค่าซื้อขาย53,380.74ล้านบาท           ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือทังกันบ่งชี้ว่า บรรดาผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจร่วงลงในเดือนมิ.ย. และตลาดยังวิตกเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ดัชนีนิกเกอิปิดลบ 166.41 จุด ที่ 22,121.73 จุด- ตลาดหุ้นฮ่องกง ปิดทำการวันนี้ (1 ก.ค.) เนื่องในวันสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ‘อาคม เอ่งฉ้วน'อดีตรัฐมนตรี -ส.ส.กระบี่หลายสมัย เสียชีวิตแล้ว          นายอาคม เอ่งฉ้วน อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ 9 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคไต เมื่อตอนเที่ยงวันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) ที่ รพ.กระบี่

          นายสุชีน เอ่งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบี่ และบุตรชายนายอาคม กล่าวว่า บิดาได้เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.ของวันนี้ หลังจากได้เดินทางเข้ารักษาตัวที่ รพ.กระบี่ โดยนอนรักษามาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าออก รพ.มาโดยตลอด เนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายโรค ทั้งการที่ต้องฟอกไตต่อเนื่อง โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน และช่วงหลังมีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารเพิ่มเติม

          ส่วนศพของนายอาคมนั้น ขณะนี้ยังอยู่ที่ รพ.กระบี่ จะมีการเคลื่อนย้ายไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแก้วโกวาราม อ.เมืองกระบี่ ในวันพรุ่งนี้ (2 กรกฎาคม 2563) กำหนดเคลื่อนย้ายในเวลา 11.00 น.ศาลอุทธรณ์ ไม่ให้ประกันตัว เบนซ์ เรซซิ่ง คดีฟอกเงิน          ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งยืน เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว นายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง อายุ 33 ปี  จำเลยคดีฟอกเงิน ที่ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 8  ปี และได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ด้วยเงินสด 1,000,000 บาท พร้อมกับติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือกำไล EM แต่เนื่องจาก นายอัครกิตติ์ ไม่เข้ามารายงานตัวต่อศาลวันที่ 24 มิถุนายนตามนัด  และมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม ถูกพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง แจ้งข้อหาดำเนินฐานฝ่าฝืน พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และข้อหากระทำผิด พ.ร.บ.จราจร ฯ  ถือว่า กระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว          โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายอัครกิตติ์ จำเลยขัดคำสั่งศาลไม่เข้ารายงานตัวตามนัด โดยอ้างว่า หลงลืมนัดนั้น ไม่น่าเชื่อถือ ทั้งยังถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี ฝ่าฝืน  พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และข้อหากระทำผิด พ.ร.บ.จราจร ฯ  ถือว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสมอีกด้วย ในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวทำให้เบนซ์ เรซซิ่งต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯตามคำพิพากษา ต่อไป สำหรับคดีนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์แต้ว ณฐพร สูญเสียคุณพ่อ          "แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์"  เปิดเผยว่า ได้สูญเสียคุณพ่อ พลอากาศตรีณรงค์ เตมีรักษ์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2563 และเข้ารับการผ่าตัดตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ถึง 5 รอบ แต่กลับมาทรุดอีก ล่าสุดคุณพ่อได้เสียชีวิตลงแล้ว เบื้องต้นจะตั้งศพคุณพ่อที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน โดยในวันที่ 2 ก.ค. 2563 จะมีพิธีรดน้ำศพ ส่วนเรื่องการสวดพระอภิธรรม หรือพิธีการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ข่าวทั้งหมด