เตรียมพร้อมลงทะเบียน 'เราเที่ยวด้วยกัน' 15 ก.ค.นี้

30 มิถุนายน 2563, 16:56น.


          คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว วงเงิน 22,400 ล้านบาท นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในขณะนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB อยู่ระหว่างการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อให้โรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร เป็นต้น ที่จะเข้าร่วมโครงการเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ประชาชนจะเริ่มลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้


          สำหรับโรงแรมที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมจากกรมการปกครอง, โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โรงแรม โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องกำหนดราคาที่พักไม่สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการโรงแรมและโฮมสเตย์เสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์


          ส่วนประชาชนที่จะใช้สิทธิจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บที่กำหนด หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ธนาคารกำหนด เมื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะมีข้อความตอบกลับแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว สามารถดำเนินการจองที่พักและชำระค่าโรงแรมที่พักในอัตราร้อยละ 60 ของราคาที่โรงแรมเสนอขาย


          โดยรัฐบาลจะโอนเงินค่าโรงแรมและโฮมสเตย์ในส่วนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในอัตราร้อยละ 40 ของค่าโรงแรมที่พักแต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ตามจำนวนคืนที่เข้าพักจริงให้กับผู้ประกอบการโรงแรมโดยตรง เมื่อผู้จองได้เช็คเอ้าท์ จากโรงแรม โดย 1 หมายเลขบัตรประชาชนสามารถจองที่พักได้ไม่เกิน 5 วัน


          ส่วนผู้จองที่พักจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านในลักษณะร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 600 บาทต่อห้องต่อคืน ตามจำนวนคืนที่พักเข้าจริง โดยรัฐบาลจะจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ของผู้จองที่พักเป็นรายวันและจะสามารถใช้สิทธิเมื่อผู้จองที่พักได้เช็คอินเข้าพักแล้วเท่านั้น


          อย่างไรก็ตามเป็นการสนับสนุนตลอดโครงการไม่เกิน 5 ล้านคืน สำหรับผู้จองที่พักเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องดำเนินการจองและชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน โดยผู้จองที่พักมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารในลักษณะการจ่ายเงินคืน ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสารแต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง


          โครงการนี้มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคมนี้ ส่วนวงเงินอีก 2,400 ล้านบาท นั้น จะเป็นโครงการกำลังใจ ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ เป็นต้น รวม 1,200,000 คน ให้เดินทางกับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งรัฐสนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท สำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคมนี้


....
ข่าวทั้งหมด