ตกงานจากโควิด-มีประกันสังคม รับ 10,500 บาท

29 มีนาคม 2563, 07:30น.


          การช่วยเหลือลูกจ้าง และผู้ประกอบการจากวิกฤติโควิด-19 นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ประกาศมาตรการ 15 ข้อ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ดังนี้


1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ว่างงาน


2. ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงมาตรการป้องกัน


3. ปรับรูปแบบศูนย์บริการ OSS โดยยืดเวลาต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563


4. ผู้ประกันตนตรวจและรักษาฟรีโควิด-19 ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลอื่นในกรณีฉุกเฉิน


5. เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน กรณีไม่ได้ทำงานเนื่องจากเหตุโควิด-19 (คำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน)


6. เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนกรณีต้องออกจากงาน (คำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ่ายสูงสุดไม่เกิน 10,500 บาทต่อเดือน)


7. ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้างเหลือร้อยละ 4 ผู้ประกันตนเหลือร้อยละ 1 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563


8. ยืดเวลานำส่งเงินสมทบทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน สำหรับเดือนมีนาคม-พฤษภาคมออกไปอีก 3 เดือน


9. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการจ้างงานวงเงิน 30,000 ล้านบาท


10. สร้างเพจเสิร์ฟ งานด่วน รองรับผู้ต้องการหางาน


11. มาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ เช่น โครงการจ้างงานเร่งด่วนค่าตอบแทน 300 บาทต่อวันจำนวน 7,740 ตำแหน่ง


12. พัฒนาฝีมือแก่กลุ่มแรงงานในระบบเป้าหมาย 7,000 คน


13. โครงการจ้างบัณฑิตที่ว่างงานเพื่อให้เป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ งบประมาณ 401 ล้าน 9 แสน 9 หมื่นบาท จำนวน 1,682 ตำแหน่ง


14. ดำเนินการสร้างความเข้าใจที่ดีในระบบแรงงานสัมพันธ์ ก่อนใช้มาตรการมาตรา 75 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541


15. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เช่น ขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับลูกหนี้ใหม่จาก 12 เดือน เป็น 18 เดือน พักชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับลูกหนี้เก่าเป็นเวลา 6 เดือน


...
ข่าวทั้งหมด