ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 08.30 น. วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

24 มีนาคม 2563, 11:00น.กรอ.พาณิชย์ ประชุม 25 มี.ค.ประเมินสถานการณ์โควิด-19                นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง มาตรการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค กระทรวงพาณิชย์ แบ่งชุดทีมเฉพาะกิจ ออกเป็น 2 ทีม ประกอบด้วย คณะทำงานระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินงาน เบื้องต้น ขอบเขตงานจะคอยสอดส่องผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสการขึ้นราคาสินค้า และ กักตุนสินค้าในส่วนกลาง และ ได้จัดตั้งทีมคณะทำงานระดับจังหวัด คอยสอดส่องกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยตามจังหวัดต่างๆ ผ่านการแต่งตั้งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำเดินการ โดยในวันที่ 25 มี.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์(กรอ.) เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างภาครัฐและเอกชน
          กระทรวงพาณิชย์ จัดรถเคลื่อนที่(โมบาย) ธงฟ้า ที่บรรจุสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง เจลล้างมือ เป็นต้น ออกไปจำหน่ายตามชุมชน ซอกซอย ทุกถนนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้น 5-6 จังหวัด ก่อนขยายไปทั่วประเทศ โดยได้หารือผู้ผลิตสินค้าและค้าปลีก จัดเตรียมสินค้า ทำโมบายธงฟ้าแล้ว 200 คัน โดยจะเริ่มในวันที่ 24 มี.ค.เป็นต้นไป  สำหรับในเรื่องการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคว่า ในเรื่องของสินค้าจะมีการผ่อนผันกฎระเบียบการขนส่งสินค้าไปยังห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าต่างๆ ส่งเสริมการใช้บริการเดลิเวอรี่ ส่งเสริมร้านโชห่วยให้มีบริการเดลิเวอรี่ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจกิจการค้าเข้าไปช่วยพัฒนาระบบการส่งสินค้าก.แรงงานช่วยเหลือลูกจ้าง          ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่า มีหลายมาตรการตั้งแต่ด้านการป้องกันและช่วยเหลือลูกจ้าง -กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าโรคโควิด-19 ไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายา รวมถึงสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือโรงพยาบาลของรัฐตามระบบประกันสังคม และเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน ภายใน 72 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน แต่ต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ต่อไปอีก สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันต่อปี-ด้านการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน หากลาออกจะได้รับเงินทดแทนทั้งกรณีการขาดรายได้ กรณีเลิกจ้าง และกรณีเหตุสุดวิสัย ซึ่งครอบคลุมทั้งประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน และนายจ้างที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการ          การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐสั่งให้สถานประกอบกิจการเนื่องจากโควิด-19 เบื้องต้นร้อยละ 50 ของเงินเดือน คือไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน มีแนวโน้มว่าอาจจะได้มากกว่านี้ ซึ่งจะเข้าครม.วันที่ 24 มี.ค.นี้ สำหรับเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าว จะเปิดลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการวางระบบ และเซ็ตขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ประชาชนเพียงแต่กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน แล้วระบบจะตรวจสอบข้อมูลเอง และส่งเงินชดเชยเข้าบัญชีธนาคาร กระทรวงจะเร่งให้จ่ายเงินแก่ผู้ประกันตนให้ได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังยื่นเรื่อง อย่างไรก็ตาม พรุ่งนี้หลังประชุมครม.น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น กระทรวงพลังงาน รับข้อร้องเรียนแท็กซี่ไทย จ่อลดราคาก๊าซ บรรเทาค่าใช้จ่าย           นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบหมายให้ นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ในด้านการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติงดเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขอความร่วมมือกับประชาชนให้งดออกจากเคหสถาน และปิดห้างสรรพสินค้าหรือสถานบันเทิงต่างๆเป็นการชั่วคราว จนทำให้ผู้ประกอบการและคนขับแท็กซี่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผู้โดยสารลดลงจำนวนมากทำให้รายรับไม่พอรายจ่ายในแต่ละวัน           นายวิฑูรย์ แนวพานิช  นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการแท็กซี่ไทยจำนวน 80,000 คัน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ขับขี่รถแท็กซี่มากกว่า 100,000 คน ไม่มีรายได้พอจะยังชีพ ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานช่วยดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน โดยเน้นไปที่การลดราคาค่าแก๊ส LPG และก๊าซ NGV ที่ใช้กับรถบริการสาธารณะ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพต่อไปได้ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือการจัดให้มีบัตรส่วนลดราคาก๊าซ NGV ให้กับรถบริการสาธารณะดังเดิม นอกจากนี้อยากเสนอให้มีการประชุมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการรถแท็กซี่, ผู้ประกอบการรถตู้ และผู้แทนผู้ขับขี่แท็กซี่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทางออกร่วมกัน           นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับฟังข้อร้องเรียนจากทางสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ซึ่งมีหลายประเด็นตรงกับความประสงค์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่แล้ว เช่น แนวคิดในการลดราคาก๊าซโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซ NGV เพื่อการขนส่งและโดยสาร มีผู้คนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก 
‘ยูฟ่า’เลื่อนนัดชิงสโมสรยุโรป ไม่มีกำหนด          สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ประกาศเลื่อนศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ยูโรปา ลีก และวีเมนส์ แชมเปี้ยนส์ ลีก นัดชิงชนะเลิศ ฤดูกาลนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้ว หลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ การแข่งรอบชิงของฟุตบอลทั้ง 3 รายการ จะมีขึ้นในเดือนพ.ค.แต่สุดท้ายก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเหมือนการแข่งขันกีฬารายการใหญ่หลายรายการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดการแข่งขันใหม่ คณะทำงานซึ่งถูกตั้งขึ้นระหว่างการประชุมผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อสัปดาห์ก่อน และมี อเล็กซานเดอร์ เซเฟริน ประธานยูฟ่า นั่งเก้าอี้ประธานนั้นจะพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่อีกครั้งแฟ้มภาพ   
 

ข่าวทั้งหมด