ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 07.30 น. วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

17 กุมภาพันธ์ 2563, 06:58น.


สธ.ประชุมทางไกลสสจ.เพิ่มการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง          ในวันนี้ (17 ก.พ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประชุมระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อหารือมาตรการ ระวังและป้องกันโควิด-19 ในโรงพยาบาลเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกัน ขณะเดียวกันเตรียมหารือเรื่องของการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคลัง-ธปท.จัดแพ็กเกจใหญ่อุ้มท่องเที่ยว          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าจากการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันการเงินต่าง ๆ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นพ้องให้ออกแพ็กเกจชุดใหญ่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด และจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยเบื้องต้นชุดมาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ, มาตรการภาษีให้ผู้ประกอบการจ้างพนักงานต่อ, การลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต และลดวงเงินผ่อนชำระขั้นต่ำ ซึ่งสถาบันการเงินพร้อมพิจารณาในส่วนนี้ โดยมาตรการที่ออกมาจะเป็นมาตรการระยะสั้นครอบคลุมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือตั้งแต่เมษายน-มิถุนายนนี้เท่านั้นนายกฯมอบสัญญาเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2          วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบสัญญาเช่าในโครงการ “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” โดยการเคหะแห่งชาติ ณ ศูนย์ชุมชนโครงการเคหะร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดหาบ้านเช่าราคาพิเศษ ให้แก่ผู้เช่าโครงการร่มเกล้า 2 และโครงการลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเอง มีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย           ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉู ตงหยู (Mr. Qu Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย          คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป - อาเซียน (EU - ABC) และคณะผู้แทนสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย          พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีประชุมวุฒิสภา          วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 12 โดยมีกระทู้ถาม เรื่อง มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย 27 พฤศจิกายน 2562, นโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรังนกนางแอ่นบ้าน หรือผลิตรังนกนางแอ่นบ้านสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย, การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560)รัฐบาลตั้งวอร์รูมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจ          ในระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์นี้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และลงมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์          โดยในระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ ฝ่ายรัฐบาลจะมีการประชุมเตรียมความพร้อม โดยจะมีการจัดสัมมนาที่จังหวัดชลบุรี          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือที่ปรึกษาวิปรัฐบาล จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการเตรียมพร้อมการอภิปราย ซึ่งเป็นรายงานไปตามวงรอบในการประชุมแต่ละสัปดาห์กำแพงเพชรเตรียมเลือกตั้งซ่อม          ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่าในวันนี้ (17 ก.พ.) จะมีการรณรงค์และอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ จะมีการส่งมอบบัตรลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับกรรมการประจำหน่วย โดยพบว่าประชาชนในพื้นที่มีความสนใจการเลือกตั้งในครั้งนี้ และยังไม่มีรายงานเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้ง หรือมีปัญหาในการจัดการเลือกตั้งซ่อม...

ข่าวทั้งหมด