‘วิษณุ’ แก้ปัญหาพีมูฟ ยก 6 ข้อเสนอเร่งด่วนทำแผนแก้ปัญหาร่วมกัน

14 กุมภาพันธ์ 2563, 14:14น.


            การแก้ปัญหากลุ่มพีมูฟ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ขปส.) มีวาระพิจารณาข้อเรียกร้องของ ขปส. ที่เสนอต่อรัฐบาล 6 ข้อ คือ 1.ให้ยุติการคุกคามพื้นที่ของสมาชิกของ ขปส. 2.การแก้ไขปัญหาของ ขปส.รัฐบาลต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงของประชาชนเป็นหลัก  3.กรณีชุมชนของขปส.ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันรัฐบาลต้องให้ชุมชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานการซ่อมแซมบ้าน รวมถึงการเข้าโครงการพัฒนาของรัฐ 4.ปัญหาเร่งด่วนให้มีการเจรจาทำแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เป็นรูปธรรม 5.ให้ประธานกรรมการรายงานให้ครม.รับทราบปัญหา และ 6.ให้มีการนำข้อเสนอเชิงนโยบายของ ขปส.ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเป็นเจ้าภาพ            ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของ ขปส.อย่างเป็นรูปธรรม และเร่งด่วน จึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 2 เดือนต่อครั้ง สำหรับประเด็นปัญหาที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการให้คณะอนุกรรมการที่มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพ ในแต่ละปัญหาเป็นประธานให้แก้ไขในอำนาจหน้าที่ หากเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการในการจัดการพัฒนาให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อหาทางเร่งรัดติดตามอย่างเหมาะสม ....  

ข่าวทั้งหมด