ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อดีตผอ.สำนักพุทธ'นพรัตน์' ร่ำรวยผิดปกติ อายัดทรัพย์ทันที 176 ล้านบาท

15 มกราคม 2563, 11:43น.


           คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ผอ.พศ.) กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ที่จัดให้วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อปีงบประมาณ 2557 และ 2558            นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้กับป.ป.ช. พบว่านายนพรัตน์และนางพัทธานันท์ เบญจวัฒนานันท์ ภริยา ได้ถือครองทรัพย์สินต่างๆหลายรายการ เช่น มีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน, การซื้อที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่มีทำให้เข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติ ป.ป.ช. จึงตั้งคณะกรรมการไต่สวนที่มีน.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน จนพบว่าช่วงที่นายนพรัตน์ เป็นผอ.พศ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2557 มีเงินฝากและทรัพย์สินต่างๆ ของนายนพรัตน์ และภริยา รวมถึงบุคคลใกล้ชิดที่เป็นคนในครอบครัวและคนสนิทอีกกว่า 8 คน ที่รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติทั้งหมด 575,170,566.33 บาท(ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) ซึ่งทั้ง 8 คนไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้ ป.ป.ช. จึงอายัดทรัพย์สิน 176,032,978.79 บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ไว้เป็นการชั่วคราวและส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้สั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของแผ่นดินต่อไป ทั้งนี้การชี้มูลความผิดยังไม่ถือว่าคดีสิ้นสุด และผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด          สำหรับผลการไต่สวนของป.ป.ช.พบว่าเฉพาะนายนพรัตน์คนเดียวมีทรัพย์สินอยู่กว่า 98,659,925.59 บาท(เก้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ประกอบไปด้วย เงินฝาก 13 บัญชี, เงินลงทุน 4 รายการ และกรมธรรม์ประกันชีวิต 12 กรมธรรม์  ส่วนของภริยานายนพรัตน์พบว่ามีทรัพย์สินรวมถึง 196,039,741.59 บาท(หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) แบ่งเป็น เงินฝาก 22 บัญชี, เงินลงทุน 3 รายการ, ที่ดินในจังหวัดจันทบุรี 1 แปลง มูลค่า, ยานพาหนะ 1 คัน และกรมธรรม์ประกันชีวิตอีก 10 กรมธรรม์ 

ข่าวทั้งหมด