7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่มีอุบัติเหตุมากกว่า 3,400 ครั้ง กรุงเทพฯ สูญเสียมากที่สุด

03 มกราคม 2563, 12:49น.


          อุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แม้ว่าจะน้อยกว่าในปี 2562 แต่ยังต้องมีการทำงานที่ต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ          นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 2 มกราคม 2563 เกิดอุบัติเหตุ 354 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 45 ราย ผู้บาดเจ็บ 359 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.23 รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 23.73 และรถจักรยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือร้อยละ 82.97 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือสงขลา 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สงขลา 21 คน          ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม  373 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,499 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 6 จังหวัด คือ ตราด พะเยา แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำพูน และสตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา 116 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร 15 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือสงขลา 121 คน ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ การดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว รวมมีผู้ถูกดำเนินคดี 230,603 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 56,447 ราย ไม่มีใบขับขี่ 51,686 ราย          นายนิพนธ์ ยังบอกอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เมื่อปี 2562 ที่มีอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง ถือว่าในปีนี้มีอุบัติเหตุน้อยลง 370 ครั้ง ซึ่งยังส่งผลให้มีความสูญเสียน้อยลง คือ มีผู้บาดเจ็บลดลง 393 ราย ผู้เสียชีวิตลดลง 90 คน จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ต่อไป และกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน เครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง ด้วยความทุ่มเท และเสียสละ....

ข่าวทั้งหมด