ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.30น.วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

03 ธันวาคม 2562, 20:39น.


รองอธิบดีกรมชลฯ เร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ จ.นราธิวาส จากฝนตกหนัก         นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก 505 มิลลิเมตร และที่อำเภอแว้ง (ต้นน้ำแม่น้ำโก-ลก) วัดได้ 434 มิลลิเมตร ทำให้พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง ลุ่มน้ำบางนรา และอำเภอแว้ง อำเภอตากใบ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ        สำนักงานชลประทานที่ 17 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8-12 นิ้ว ในพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา ติดตั้งบริเวณท่อระบายน้ำยะกัง 5 เครื่อง ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ศูนย์ราชการนราธิวาส ติดตั้งที่บริเวณโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส  จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่บริเวณคลองปิเหล็ง สาย 5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอ้ร้อง จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 151 ร.พัน3 บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อีกจำนวน 2 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากค่ายฯ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง( Hydro flow) จำนวน 2 เครื่อง เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำบางนรา          สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำโก–ลก กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง( Hydro Flow) จำนวน 2 เครื่อง อยู่ระหว่างติดตั้งเพิ่มอีก 1 เครื่อง บริเวณท่อระบายน้ำปลายคลองลาน บ.ใหญ่ ต.พร่อน อ.ตากใบ และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ บ.ปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ ต.โฆษิต อ.ตากใบ พร้อมกับเดินเครื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 9 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากัวลอต๊ะ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากัวลอต๊ะ(ใหม่) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาคออีบู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาคออีบู(ใหม่) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปะดาดอ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแฆแบะ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันติสุข บ้านปะลูกา-โคกยาง บ้านโคกมือบา รวมทั้งสิ้น 18 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด และวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (Hydro flow) เพิ่มอีก 3 เครื่อง ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง          สถานการณ์น้ำเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก ที่สถานีวัดน้ำ X.119A บริเวณสะพานลันตู อ.สุไหงโก–ลก ยังคงมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.94 เมตร แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5-7 วัน และที่สถานีวัดน้ำ X.274 บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง ต่ำกว่าตลิ่ง 0.65 เมตร แนวโน้มระดับน้ำเริ่มลดลง ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา และพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองตันหยงมัส ซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำบางนรา ปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ X.73  มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.59 เมตร มีแนวโน้มลดลง หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง บริเวณค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 151 ร.พัน 3 บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง และบริเวณนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.50-0.60 เมตรสทนช.รับฟังความเห็นการจัดทำผังน้ำตัวอย่าง พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี          การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ผังน้ำตัวอย่าง พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2560 ที่มีการเปิดใช้คลองภักดีรำไพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คนเมืองจันทบุรี มีความสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก เนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อีกเลย แต่ผลกระทบของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วนี้ อาจส่งผลกระทบต่อทางน้ำ กฎหมายน้ำจะเป็นส่วนสำคัญให้สามารถกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน ทำให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้คัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดทำผังน้ำตัวอย่าง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ              ด้านนายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ย้ำถึงความจำเป็นในการจัดการกับระบบเส้นทางน้ำหรือผังน้ำ เพื่อกำหนดขอบเขตเส้นทางน้ำ การอนุรักษ์ลำน้ำให้ชัดเจน เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบถึงพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยระดับต่างๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำเป็นการลดผลกระทบจากภัยด้านน้ำ และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สทนช. จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการศึกษาการจัดทำผังน้ำที่เหมาะสม ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้ประโยชน์ได้ โดยได้คัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำตัวอย่าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนของผังน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนปลายทางของน้ำไหลลงสู่ท้องทะเล และมีความน่าสนใจในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้          หลังจากรวบรวมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรีในทุกภาคส่วน สทนช.จะดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่อีก 2 ครั้ง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่ลงลึกในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การจัดทำผังน้ำมีความชัดเจน ตรงกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนจันทบุรีอย่างแท้จริงเอกชน ห่วงความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน และ ค่าเงินบาทแข็งค่า ฉุดส่งออก          น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท.ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 2562 ใหม่ คาดว่า จะหดตัวลงร้อยละ 2.5 ถึงติดลบร้อยละ 3  อยู่บนสมมติฐานว่าค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 33 บาท บวกลบ 0.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปี 2563 คาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 1 บนสมมติฐานค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 30.50  บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ          ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก ด้านปัจจัยต่างประเทศ กังวลการลงนามสงครามการค้าเฟสที่ 1 เนื่องจาก ยังมีหลายประเด็นที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ เช่น การสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯและทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับสหรัฐฯ สนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกง ซึ่งเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยตรงและหากไม่สามารถตกลงกันได้ สหรัฐฯอาจปรับเพิ่มภาษีตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 15 ธันวาคมนี้ มูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราภาษีร้อยละ 15 ขณะที่ จีนขอให้สหรัฐฯพิจารณาลดภาษีสำหรับสินค้าที่มีการปรับขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้          ส่วนปัจจัยในประเทศ เนื่องจาก สถานการณ์ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลง เห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 3 ปีนี้ ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมาต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด คาดว่า จะเติบโตร้อยละ 2.6 แนวโน้มการเรียกเก็บภาษี ซึ่งเป็นต้นทุนผู้ประกอบการมีมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐ ต้องการเพิ่มรายได้สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่ รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้          สรท.มีข้อเสนอแนะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรบริหารจัดการค่าเงินบาทด้วยมาตรการที่เข้มข้นไม่ให้เงินบาทแข็งค่าไปมากกว่านี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ต้องสนับสนุนรูปแบบการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯเป็นเงินบาท เพื่อลดความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ควรให้ความสำคัญกับการพลิกฟื้นการส่งออกในฐานะกลไกสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และภาครัฐควรสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานให้เป็นพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย เคลื่อนไหวในแดนลบ          การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทย เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบ ดัชนีทำระดับสูงสุดที่ 1,574.12 จุด ลดลง 1.90 จุด มูลค่าการซื้อขาย 44,022.45 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรง โดยได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และกลุ่มโรงกลั่นที่ดีดกลับขึ้นมาได้ แต่ก็ยังกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ          ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ เคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ จากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งต่างก็รอดูว่าจะทำข้อตกลงกันได้ก่อนวันที่ 15 ธ.ค.นี้หรือไม่ เพราะเป็นวันที่สหรัฐฯกำหนดเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน นอกจากนี้สหรัฐฯยังจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากบราซิลและอาร์เจนติน่า รวมถึงจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากฝรั่งเศสด้วย          ดัชนีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียว ญี่ปุ่น ปิดลบในวันนี้ ตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ดิ่งลงเมื่อคืนนี้ หลังจากสหรัฐฯเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่อ่อนแอเกินคาด ส่งผลทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ ดัชนีนิกเกอิ ปิดลบ 149.69 จุด ปิดที่ 23,379.81 จุด          ดัชนีฮั่งเส็ง ตลาดหุ้นฮ่องกง ลดลง 53.42 จุด ปิดที่ 26,391.30 จุด หลังจากดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯหดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ซึ่งส่งผลทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯครม.ผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าชายเลน สร้างระบบสายเคเบิลใต้น้ำ          จากเดิมมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนทุกกรณี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มีมติขอผ่อนผัน เนื่องจากครม.เคยมีมติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ และโครงการดังกล่าวจะต้องใช้พื้นที่ของป่าชายเลน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนป่าชายเลน ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ‘ทรัมป์’ เผย ปธน.ฝรั่งเศส พูดจาไม่เหมาะสมทำให้นาโตเสียหาย          บีบีซี รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเยือนกรุงลอนดอน อังกฤษ เพื่อร่วมประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(นาโต)ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของนาโต กล่าวหา ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสว่า พูดจาไม่เหมาะสม กรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนาโตเมื่อเดือนก่อนว่าอยู่ในภาวะสมองตายแล้ว โดยนายทรัมป์ ระบุว่า ที่ผ่านมา นาโตทำได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรได้น่าชื่นชมและมองการแสดงความเห็นเช่นนี้ของนายมาครงว่าเป็นการพูดจาให้องค์กรนาโตเสียหายอย่างร้ายแรง          ก่อนหน้านี้ นายมาครง พูดเมื่อเดือนที่แล้วว่า ประเทศสมาชิกบางประเทศของนาโต ไม่ให้ความร่วมมือมากเท่าที่ควรในการแก้ไขปัญหาสำคัญๆ พร้อมทั้งย้ำสิ่งที่เขารู้สึกด้วยตนเองคือ การสนับสนุนที่เริ่มลดน้อยลงไปจากพันธมิตรสำคัญคือสหรัฐฯ ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดของนาโตในกรุงลอนดอนจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น แต่ปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก เช่น สหรัฐฯและฝรั่งเศส และการถกเถียงในหมู่ประเทศสมาชิกนาโตในเรื่องการจัดสรรงบกลาโหมอย่างน้อยร้อยละ 2 ให้กับนาโต อาจจะเป็นประเด็นที่บดบังความสำคัญของการประชุมครั้งนี้แบดมินตันทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย คว้าแชมป์ซีเกมส์สมัยที่ 4          การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ฟิลิปปินส์ แบดมินตัน ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ที่มันตินลูป้า สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ทีมชาติไทย แชมป์เก่า 3 สมัยล่าสุด พบกับ อินโดนีเซีย โดยหญิงเดี่ยว มือ 1 น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ มือ 5 ของโลก พบ เกรกอเรีย มาริสกา ตันจุง มือ 24 ของโลก เกมนี้ยังต้องเล่นกันถึง 3 เกม ก่อนที่ น้องเมย์ เอาชนะไปได้ 2-1 เกม 21-13, 12-21 และ 21-14 ช่วยให้ทีมไทย ขึ้นนำ 1-0 คู่ หลังจบเกม น้องเมย์ ยอมรับว่า สภาพลมในสนามมีปัญหาพอสมควร แต่พอใจกับผลงานโดยรวม เพราะชนะมือ 1 มาเลเซียกับอินโดนีเซีย และไม่มีอาการบาดเจ็บก่อนไปเวิลด์ทัวร์ไฟนอล วันที่ 11-15 ธันวาคม ที่จีน ซึ่งจะทำให้เธอไม่ได้ลงเล่นประเภทบุคคลในซีเกมส์ โดยวางแผนจะกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้ แต่ต้องรอดูสภาพอากาศอีกครั้ง ทีมชาติไทย อยู่ในอันดับ 5 มี 7 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน และ 16 เหรียญทองแดง รวม 31 เหรียญCR:ภาพกรมชลประทาน  

ข่าวทั้งหมด