ศิลปินแห่งชาติ ถ่ายทอดงานศิลป์แก่เยาวชน 'สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ'

20 พฤศจิกายน 2562, 12:28น.


      การมอบโอกาสให้เยาวชน ซึ่งเป็นน้องๆทุกระดับชั้น ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ในจ.ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้เรียนรู้ ประสบการณ์จากศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์ โดยตรงในโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร มาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าร่วม นายสนธยากล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการสืบสานและพัฒนาทักษะในด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง และเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในฐานะอัครศิลปิน และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป โดยผู้เข้าร่วมอบรม มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลป์จากศิลปินแห่งชาติด้วย

           ด้านนายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า ได้เข้าร่วมโครงการนี้หลายครั้งในทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งศิลปินแห่งชาติในหลายสาขาตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน อาจารย์และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เทคนิควิธีทำให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

          สำหรับการร่วมงานในครั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติได้แสดงผลงานร่วมกันทั้งดนตรี กวี ศิลป์ และหลังจากเปิดงานในช่วงเช้านี้แล้ว เด็กๆก็จะแบ่งกันไปเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆที่จัดไว้ โดยเน้นการเรียนรู้ศิลปะในแบบที่ตัวเองสนใจและจะมีการนำชิ้นงานที่ได้ทำมาประกวดและมอบรางวัลในพรุ่งนี้ด้วย                สำหรับฐานศิลปะเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เรียนรู้งานศิลปะสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง จะมีทั้งสิ้น 11 ฐาน ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ฐานที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะสู่บุคลากรทางการศึกษา โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นายเดชา  วราชุน และ นายปรีชา  เถาทอง  ฐานที่ 2 เทคนิคจิตรกรรม  โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นายธงชัย  รักปทุม ฐานที่ 3 เทคนิคภาพพิมพ์  โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายกมล  ทัศนาญชลี  และนายปัญญา  วิจินธนสาร  ฐานที่ 4 เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม โดย นายวิโชค มุกดามณีและ นายศราวุธ  ดวงจำปา  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์   ฐานที่ 5 เทคนิคประติมากรรม โดย  นายวิชัย  สิทธิรัตน์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ฐานที่ 6 เทคนิคสถาปัตยกรรม โดย  น.ส.วนิดา พึ่งสุนทร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม              ฐานที่ 7 เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์  โดยนายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ฐานที่ 8 การสร้างสรรค์เรื่องสั้น โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางชมัยภร  บางคมบาง  และนายพิบูลย์ศักดิ์ ลครพล ฐานที่ 9 การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นายสถาพร  ศรีสัจจัง  และนายไพวรินทร์  ขาวงาม  และนายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ ฐานที่ 10 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (ขับร้อง) วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  ได้แก่ นายประยงค์  ชื่นเย็น  นายธนิสร์  ศรีกลิ่นดี  และ นายวิรัช อยู่ถาวร ฐานที่ 11 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) วิทยากรโดยนางรัจนา  พวงประยงค์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤษณ์  พุ่มพิพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวทั้งหมด