โปรดเกล้าฯ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็นประธานศาลฎีกา

17 กันยายน 2562, 11:42น.


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า


โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


..


 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/231/T_0001.PDF
ข่าวทั้งหมด