ผู้ว่าฯ 77 จังหวัด นำเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาให้หมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง

13 สิงหาคม 2562, 17:21น.หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ให้หมู่บ้านและชุมชนทั้ง 1,193 แห่ง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ภายใต้แนวคิด "กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม" ทรงพระราชทานพระดํารัสแก่ประธานหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของแต่ละภาค และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ระบุว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนยุทธศาสตร์พระราชทานที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมอบให้พสกนิกรชาวไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและชุมชนด้วยแนวทางสันติวิธี มีเป้าหมายขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ได้ผลอย่างยั่งยืนและต่อยอดไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ด้วยการนำเงินพระราชทานมาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในหลายด้าน ทั้งเรื่องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด, การส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด และการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน สำหรับหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะได้รับเงินพระราชทานหมู่บ้านละ 8,000 บาทนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมในกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วกว่า 23,399 แห่ง โดยมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้หมู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี ปีนี้มี 1,193 แห่งที่ได้รับเงินพระราชทาน ทุกแห่งมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ


 ภาพสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ข่าวทั้งหมด