ส.ว.เสนอให้มีการกำหนดเวลาการทำหน้าที่ปธ.คณะทำงานแต่ละด้านไม่เกิน 2ปีครึ่ง

24 มิถุนายน 2562, 16:17น.


ที่ประชุมวุฒิสภา(ส.ว.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานส.ว. ทําหน้าที่เป็นประธาน เห็นชอบรับหลักการวาระที่ 1 ร่างข้อบังคับการประชุมส.ว. 194 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง ในการอภิปรายเรื่องนี้ มีการบัญญัติให้มีคณะกรรมาธิการสามัญฯ 26 คณะ 12 หมวด 196 ข้อ เรื่องสำคัญที่สมาชิกหลายคนเห็นด้วย คือ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯแก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำขึ้นเป็นครั้งแรก และเห็นด้วยที่จะมีการกำหนดให้ผู้ที่จะมาเป็นประธานและรองประธานส.ว.คนต่อไปต้องแสดงวิสัยทัศน์ทุกคน เช่นเดียวกับ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกส.ว.อภิปรายเห็นด้วย พร้อมเสริมว่าร่างข้อบังคับฯมีกำหนดใช้บังคับ 5 ปี ขอให้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯทุกคณะให้มากสุดไม่เกิน 2 ปีครึ่งด้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ หนึ่งในกรรมการร่างข้อบังคับการประชุมส.ว.อภิปรายว่า การที่ไม่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกตีความผิดว่าเป็นตำแหน่งที่ทุกคนอยากได้ จนทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน 15 คน เช่น พล.อ.อู้ด เบื้องบน และพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นต้น โดยให้เวลาตรวจสอบ 60 วัน ด้วยคะแนนเห็นด้วย 213 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียงผู้สื่อข่าว:ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร 

ข่าวทั้งหมด