สวนดุสิตโพล ชี้ตั้งรัฐบาลใหม่ แก่งแย่งชิงตำแหน่ง/ร้อยละ64.52 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

16 มิถุนายน 2562, 10:17น.


สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ประชาชนกับความหวังต่อรัฐบาลใหม่” หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 การจัดตั้งรัฐบาล จึงเป็นที่จับตามองของสังคม โดยเฉพาะประชาชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่างก็มีความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ พบว่า ประชาชนเห็นแต่การแก่งแย่งชิงตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้งวุ่นวาย ร้อยละ 45  พร้อมเสนอว่า ควรเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง ร้อยละ 20.77 แต่ยังมองใน“จุดเด่น” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “พึงพอใจ” คือ   เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ร้อยละ 42.86  พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่องร้อยละ 40.00  และได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาล มีนักการเมืองที่มีฝีมือมาช่วยทำงาน ร้อยละ 23.85ส่วน“จุดอ่อน” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “ยังไม่พอใจ” คือ  ที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ ร้อยละ 56.08  การจัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควต้ากัน เห็นแก่พวกพ้องร้อยละ 36.17  และไม่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ ร้อยละ 20.24สำหรับ  3 เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ร้อยละ 64.52   ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ ร้อยละ 52.78 และ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ตรวจสอบการทำงานได้ ร้อยละ 48.81ส่วนเรื่องที่คิดว่าจะ “สมหวัง” คือได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้  และอันดับ 3 บ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อยส่วนเรื่องที่คิดว่าจะ “ผิดหวัง” ได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง   แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก และ ไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ ทำงานล่าช้าสำหรับสิ่งที่อยากฝากบอก “นายกรัฐมนตรี” คือ พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน และทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ทำตามนโยบายที่หาเสียง สิ่งที่อยากฝากบอก “คณะรัฐมนตรี” คือ ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง ไม่ทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้  และ ไม่ถูกครอบงำ ทำงานเป็นอิสระ ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง 

ข่าวทั้งหมด