ก.แรงงาน ดำเนินคดีนายจ้าง 83 คดี เมื่อปี 2561ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย

11 มิถุนายน 2562, 15:47น.


สถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในภาพรวมค่อนข้างดีขึ้นหลังจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาการใช้กฎหมาย, การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการให้สัตยาบันในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(International Labour Organization-ILO) เกี่ยวกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและอายุขั้นต่ำ รวมทั้งจากการประเมินสถานการณ์แรงงานเด็กของกระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2559 และ 2560 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในระดับมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานมีนโยบายดำเนินคดีทันทีหากพบการใช้แรงงานเด็กที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในปี 2561 ดำเนินคดีนายจ้างและผู้ประกอบการ 83 คดี มากกว่าร้อยละ 50 เป็นความผิดจากการใช้แรงงานเด็กที่อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี แล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ส่วนการจ้างงานเด็กที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ยังพบบ้างแต่ไม่มาก ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กมีโทษทั้งจำคุกและปรับไม่เกิน 800,000 บาท แล้วแต่ฐานความผิด

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า เข้าใจถึงความต้องการช่วยให้เด็กมีรายได้ แต่การปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป ที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการปรับแก้กฎหมายตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบังคับใช้จริงจังมาโดยตลอด พร้อมชี้แจงว่า กฎหมายไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน ส่วนเด็กที่อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี หากจะจ้างทำงาน นายจ้างต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบก่อน แจ้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัด และงานที่ทำต้องเป็นงานที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ เช่น งานสารเคมี, งานยามวิกาล และงานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เป็นต้น ผู้ที่สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 3ผู้สื่อข่าว:ธีรวัฒน์  สิทธิเกรียงไกร    

ข่าวทั้งหมด