ประธานกมธ.ศึกษา ร่างพรบ.นิรโทษกรรม รับฟังทุกความเห็น หลังโพลรัฐสภา ไม่เห็นด้วยร่างฉบับประชาชน เอื้อคนทำผิดมาตรา112

13 มิถุนายน 2567, 19:16น.


         หลังเว็บไซต์รัฐสภา  ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับประชาชน โดยมีเนื้อหารวมให้นิรโทษกรรม แก่ผู้ทำผิดม.112  ด้วย ตั้งแต่ 13 พ.ค. ถึงวันที่ 12 มิ.ย. ปรากฏว่า มีจำนวนผู้ร่วมโหวต 90,503 คน มีผู้ไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 64.66 ขณะที่เห็นด้วยมีเพียงร้อยละ 35.34 ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการแทรกแซงมีความผิดปกติหลายจุด รวมถึงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า กลุ่มคนที่มาโหวตเป็น io เข้ามาโหวตเห็นด้วยในวันสุดท้ายของการโหวต ทำให้นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯคนที่ 1 สั่งตรวจสอบในกรณีดังกล่าว           นายยุทธพร อิสรชัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กล่าวว่า กรณีเว็บไซต์รัฐสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับภาคประชาชน แล้วมีผู้ไม่เห็นด้วยมากกว่า กมธ.ไม่มีอำนาจไปปัดตกใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทั้งร่างของประชาชนและร่างของพรรคการเมืองเป็นเอกสิทธิ์ของสภา ฯ          แต่หาก กมธ. มีข้อเสนอก็จะหยิบจับไปเสนอต่อสภา ฯ ซึ่งสภามีเอกสิทธิ์ที่จะฟังข้อเสนอหรือไม่ก็ได้ จะฟังทั้งหมด หรือจะฟังแค่เพียงบางส่วนไปใช้ เพื่อไปผนวกกับร่างกฎหมายก็ได้ โดยร่างทั้งหมดที่ถูกเสนอเข้าสภา ฯ ขณะนี้ สภา ฯ มีเอกสิทธิ์ที่จะนำร่างทั้งหมดมารวมกันทั้งหมด หรือจะไม่เอาร่างกฎหมายใดมาเลย แล้วยกร่างทั้งฉบับก็ได้          ส่วนตัวเห็นว่า ควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ และไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำผิด เนื่องจากคนมักจะหยิบโยงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองว่า จะไปช่วยคนนั้นคนนี้เป็นพิเศษ หรือยกเว้นความผิด          โดยร่าง พ.ร.บ.นี้กำหนดให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.49 จนถึงวันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ โดยมีคณะกรรมการนิรโทษกรรมประชาชนเป็นผู้วินิจฉัยการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองที่สมควรได้รับการนิรโทษกรรม เว้นแต่คดีดังต่อไปนี้ไม่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้1.คดีความผิดตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ2.คดีพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 และฉบับที่ 38/25573.คดีตามฐานความผิดในมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา4.คดีตามฐานความผิดใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.25485.คดีตามฐานความผิดใน พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25596.คดีตามฐานความผิดที่เกี่ยวโยงกับคดีข้างต้น           ทั้งนี้ การกระทำของบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหรือการสลายการชุมนุมที่เกินสมควรกว่าเหตุ หรือเป็นความผิดตามมาตรา 113 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไม่ได้รับนิรโทษกรรม และหากการกระทำของบุคคลที่ได้รับนิรโทษกรรมตาม พ.ร.บ.นี้สร้างความเสียหายแก่บุคคล ซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้เสียหายนั้นยังคงมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้กระทำ#นิรโทษกรรม

ข่าวทั้งหมด

X