สาธารณสุขรื้อกฎกระทรวงฯ ลดครอบครองยาบ้าเหลือ 1 เม็ด

17 พฤษภาคม 2567, 18:03น.


          นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 เห็นชอบแก้ไขปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน พร้อมนำร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ขึ้นเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นประชาชนตั้งแต่วันนี้ - 4 มิถุนายน 2567 คาดเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้          ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการแก้ไขกฎกระทรวงฯ โดยปรับลดจำนวนยาบ้าจาก 5 เม็ดให้เหลือ 1 เม็ดและมีการประเมิน พบว่าส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม กฎหมาย และการแพทย์          ผลกระทบด้านสังคม คือ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะส่งผลให้เข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย มีผู้ค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น ด้านกฎหมาย คือ ผู้ค้าใช้ช่องว่างของกฎหมายในการแบ่งบรรจุจำหน่าย และด้านการแพทย์ คือ มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงจากผู้ป่วย (SMI-V) ซึ่งเป็นจุดที่สังคมกังวล จึงมีมติเสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงฯ เป็นฉบับที่ 2 เฉพาะปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน โดยกำหนดให้ มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ที่ประชุมมีมติให้นำร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2567 เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎกระทรวง ตามกระบวนการและขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้ ภายในเดือนกรกฎาคม นี้..#ครอบครองยาบ้า#สาธารณสุข 

ข่าวทั้งหมด

X