ราชกิจจาฯเผยแพร่ เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศ

13 พฤษภาคม 2567, 20:03น.


          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ การกำหนดวันสมัครและเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)แจ้งว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 67 นั้น วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งเสนอ



          โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.67 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยวันเลือกระดับอำเภอวันที่ 9 มิ.ย. 67 วันเลือกระดับจังหวัดวันที่ 16 มิ.ย.67 และวันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย.67  



          สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ ณ.ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับ กรุงเทพมหานคร ณ.สำนักงานเขต



          สำหรับผู้ขอรับใบสมัคร และแบบข้อมูลการแนะนำตัวรวมถึงหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอ ทั่วประเทศและสำนักงานเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยอดสะสมจนถึงวันนี้ ( 13 พ.ค.) รวม 4 วัน พบว่ามีผู้สนใจจะสมัครไปรับเอกสารแล้วจำนวน 9,833 คน



อ่านประกาศ:https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/30166.pdf



#เลือกตั้งวุฒิสภา



 

ข่าวทั้งหมด

X