ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง สว. 2567 มีผลใช้บังคับทันที

11 พฤษภาคม 2567, 11:30น.


          วันนี้ (11 พ.ค.67) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า ‘พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567’มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี          โดยเมื่อวานนี้ (10 พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำนักทะเบียนอำเภอ รวมถึงสำนักงานเขตทุกเขต เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเองเป็นวันแรก โดยมียอดรวมผู้มาขอใบสมัครทั่วประเทศรวม 1,933 คน

...https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/27916.pdf#เลือกตั้งสว. #ราชกิจจานุเบกษา 

ข่าวทั้งหมด

X