ผว.นครปฐมเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการทำงาน

19 กันยายน 2566, 14:52น.


           นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ที่หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 อำเภอ รวม 903 คน  นายอำเภอและปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมอบรม          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายอาวุธปืน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับทราบนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำปกครองท้องที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิด และวิธีทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน          วันนี้การดำเนินการมี 2 ส่วน คือในส่วนที่เป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้นิมนต์พระมาเทศนาให้ตระหนักกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส่วนฝ่ายปกครองได้ให้ความรู้ด้านกฏหมาย กฏระเบียบในการปฎิบัติตัวให้สมเกียรติ มีศักดิ์ศรีและทำหน้าที่ให้เหมาะสม กับที่ชาวบ้านได้รับไว้วางเลือกเข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรื่องร้องเรียนมาบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้มีการลงโทษไปตามกระบวนการ          อยากให้มองคดีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตัวบุคคล อย่าเหมารวมทั้งหมด เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีคนรักใคร่ก็มีอยู่มาก ส่วนตำบลตาก้อง ก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นผู้นำหน้าใหม่ก็ต้องรับทราบกระบวนการทำงานด้วย          สำหรับอิทธิพลในพื้นที่ มีการตรวจสอบรายชื่ออยู่แล้ว ซึ่งจะมีการสำรวจซ้ำอีก โดยเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน เป็นไปตามที่นายชาดา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับมาแล้ว หากไม่เลิกพฤติกรรมจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป          เรื่องของการเสนอ ปลดอดีตกำนันนกจาก กต.ตร. นครปฐม มีการมองว่ามีการแต่งตั้งมาด้วยความเกรงใจ เรื่องนี้มีคณะกรรมการคัดกรองเสนอชื่อขึ้นมาก่อนที่จะเสนอมายังผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งด้วยความเกรงใจจากพื้นที่แน่นอน          ส่วนข้อสงสัยว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีส่วนเข้าไปช้องเกี่ยวเรื่องการรับเหมางานหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่ โดยหลักคือไม่เมีข้อห้าม แต่จะมีบางคนเปิดบริษัทรับเหมา แต่ได้กำชับไปแล้วว่าให้มีความชัดเจนโปร่งใส่ในการเข้าประมูลรับงานด้วย             จังหวัดนครปฐมมี7อำเภอ มีจำนวนกำนันและผู้ใหญ่บ้านดังนี้          อำเภอเมืองนครปฐม มีกำนัน 23 คน ผู้ใหญ่บ้าน 183 คน          อำเภอกำแพงแสน มีกำนัน 23 คน ผู้ใหญ่บ้าน 183 คน          อำเภอดอนตูม มีกำนัน 8 คน ผู้ใหญ่บ้าน 69 คน          อำเภอบางเลน มีกำนัน 15 คน ผู้ใหญ่บ้าน 165 คน          อำเภอนครชัยศรี มีกำนัน 24 คน ผู้ใหญ่บ้าน 84 คน          อำเภอสามพราน มีกำนัน 14 คน ผู้ใหญ่บ้าน 97 คน          อำเภอพุทธมณฑล มีกำนัน 3 คน ผู้ใหญ่บ้าน 15 คน          และล่าสุด ได้สั่งการให้ นายสุรสิทธิ์ ฉิ่งทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ตาก้อง เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่ง นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนก ที่ถูกสั่งปลดจากตำแหน่งแล้ว          ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างความสมานฉันท์สามัคคี ให้เกิดขึ้นในตำบล           รวมทั้งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆอีกหลายฉบับ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับท้องที่     #จังหวัดนครปฐม#อบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  

ข่าวทั้งหมด

X