อธิบดีกรมสรรพากร ย้ำไม่เก็บภาษีซ้ำซ้อน แผนเก็บภาษีคนไทยมีรายได้ในต่างประเทศ -นำรายได้เข้าไทย เริ่ม 1 ม.ค. 2567

18 กันยายน 2566, 21:31น.


        ประกาศของกรมสรรพากร ที่มีแผนจัดเก็บภาษีสำหรับคนไทยที่มีรายได้ในต่างประเทศและนำรายได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย ต้องเสียภาษีในปีที่นำรายได้เข้ามา นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตามหลักการการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรและของประเทศไทย ใช้ 2 เกณฑ์การจัดเก็บภาษี คือตามถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 180 วัน และตามหลักรับรู้รายได้ทั่วโลก          ทั้งนี้ ไทยมีการใช้ พ.ร.ก.จัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้บริบทในการจัดเก็บภาษีตามหลักการทั้งสองข้อดังกล่าวเปลี่ยนไป เนื่องจากในอดีตข้อมูลของคนไทยที่มีรายได้อยู่ต่างประเทศนั้นยากที่จะได้มาหรือจำเป็นต้องมีการร้องขอ แต่ปัจจุบันในยุคเทคโนโลยีที่ข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนบริบทในการจัดเก็บภาษี ตามพัฒนาการกติกาการเก็บภาษีโลกที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกของ Global forum            นายลวรณ ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บภาษีซ้ำซ้อน เนื่องจากประเทศไทยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับหลายหลายประเทศ รวมทั้งประเทศคู่ค้าสำคัญ หากเสียภาษีในต่างประเทศแล้ว ก็จะไม่มีการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในไทยอีก สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีต้องไปดูคู่สัญญาภาษีซ้อนที่ทำกับแต่ละประเทศซึ่งจะมีอัตราแตกต่างกัน โดยในระยะสั้นจะมีการดำเนินการในลักษณะออกประกาศ แต่ในระยะยาวจะเป็นการออกประมวลรัษฎากรที่ชัดเจน ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องเป็นธรรมสำหรับคนไทยที่ไม่ว่าจะลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศแล้วมีรายได้ในลักษณะเดียวกัน ก็จะต้องเสียภาษีคล้ายๆ กัน  โดยจะเริ่มจัดเก็บในปีภาษี 2567 และยื่นเสียภาษีในปี 2568           หลังจากมีการออกประกาศไปเมื่อ 15 ก.ย.จะต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ออกเพิ่มเติมมาอีก และเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพูดคุยกับกรมสรรพากรในลักษณะ  Focus group ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร รวมทั้งสิ่งที่กังวลคืออะไร เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีข้อกังวลแตกต่างกัน เพื่อให้การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด โดยขณะนี้ยังไม่มีการประมาณการเรื่องรายได้ เนื่องจากยังเป็นการดำเนินการเรื่องหลักการและวิธีการที่ต้องเปลี่ยนไปตามบริบทเศรษฐกิจของประเทศตามกติกาภาษีโลกที่เปลี่ยนแปลงไป          ประกาศของกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 15 ก.ย.66 มีแผนจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โดยกรมสรรพากรมีคำสั่งให้บุคคลซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากรที่มีเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีดังกล่าว และได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้าประเทศไทยในปีภาษีใดก็ตาม ให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องนำเงินได้พึงประเมินเหล่านี้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีที่ได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศ   #ภาษีคนไทย#กรมสรรพากร

ข่าวทั้งหมด

X