วันเต่าโลก! ไทยเดินหน้า อนุรักษ์ เต่าทะเล จัดพื้นที่ชายหาดให้วางไข่

23 พฤษภาคม 2566, 12:17น.


          สวนสัตว์ขอนแก่น เผยแพร่ข้อมูลในวันนี้ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก World Turtle Day สิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดในโลก และถือเป็นสัตว์บกที่มีอายุยืนที่สุดในโลก          วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day ถูกจัดตั้งโดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue ในสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นโอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากรเต่าที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ          แม้เต่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลก แต่จากรายงานสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก ปี 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลับพบว่า สถิติการลดลงของเต่าทะเลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ มีปัญหาการลักลอบเก็บไข่เต่า อีกทั้งพื้นที่วางไข่และหากินของเต่าทะเลที่ลดลงจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ทำให้สถิติการวางไข่ของเต่าทะเลลดลงเหลือเพียง 1 ใน 5 ส่วน ภายในระยะเวลา 60 ปี          ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเล โดยประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีกฎหมายห้ามล่า ห้ามครอบครอง ห้ามค้า หรือห้ามนำเข้า-ส่งออก รวมถึงยังมีนักวิชาการได้ออกมาแนะนำว่า ควรมีการอนุรักษ์หาดไว้เป็นบางส่วน เพื่อเก็บพื้นที่ให้เต่าได้วางไข่ อีกทั้งไม่ควรทำการประมงแบบทำร้ายเต่า เช่น การใช้อวนลาก อวนลอย และเบ็ดราว บริเวณชายฝั่งหน้าแหล่งวางไข่เต่าทะเล เพราะเต่าทะเลเป็นสัตว์น้ำที่หายใจด้วยปอด เมื่อติดอวนหรือเบ็ดอยู่ใต้น้ำนานๆ ก็จะจมน้ำตายได้ รวมถึงควรสนับสนุนการเพาะพันธุ์ลูกเต่าเพื่อปล่อยสู่ทะเล และทำศูนย์รักษาเต่าบาดเจ็บด้วย ส่วนเต่าที่คนไทยรู้จักดี และอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทย คือ เต่านา          เต่านา ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีการลักลอบค้ามากที่สุดชนิดหนึ่ง เพื่อนำมาขายผู้ที่ต้องการทำบุญด้วยความเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองอายุยืนเหมือนกับเต่า แต่ความจริงเต่านาส่วนใหญ่ที่ถูกปล่อยมักจะเสียชีวิตเพราะปล่อยในถิ่นที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม โดยเต่านาจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน และเป็นเต่าน้ำจืดในสกุล Malayemys ซึ่งปัจจุบันถูกจำแนกออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ เต่านา (M. macrocephala) เต่านาแม่โขง (M. subtrijuga) และเต่านาอีสาน (M. isan) เต่านาแม่โขงยังจัดเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามระดับโลกและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ในบัญชีแดงของ IUCN อีกด้วย #วันเต่าโลก#สวนสัตว์ขอนแก่น 

ข่าวทั้งหมด

X