สิ้น 'คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี' ภรรยาเจ้าสัวเจริญ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไทยเบฟเวอเรจ

17 มีนาคม 2566, 11:22น.


          คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถึงแก่กรรม เมื่อเวลา 01.24 น. เช้าวันที่ 17 มีนาคม 2566 ด้วยโรคมะเร็ง มีพิธีทางศาสนา ณ ศาลากวีนิรมิตร (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส          คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม ได้รับพระราชทาน ปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปี พ.ศ. 2544 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)ปี พ.ศ. 2546 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ปี พ.ศ. 2547 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม        คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี สมรสกับ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี  มีบุตร 5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน) ได้แก่-นาง อาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาคเนย์-นาง วัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด-นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)-นาง ฐาปนี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)-นาย ปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) #คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี ข้อมูลจากวิกิพีเดีย 

ข่าวทั้งหมด