รมว.ศธ.ยกเลิกระเบียบเรื่องทรงผมนักเรียน ให้แต่ละโรงเรียนออกระเบียบ ข้อบังคับเอง

25 มกราคม 2566, 09:35น.


          การแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องทรงผมของนักเรียน เพจ ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า “ดิฉันได้ติดตามและรับฟังการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงนามในระเบียบศธ.ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566  และ ศธ.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) ได้เสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วออกเป็นหนังสือสั่งการหรือหนังสือเวียน กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไปกำหนดเป็นระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาแต่ละแห่งเอง         ทั้งนี้ ในระเบียบฯ ดังกล่าว ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการกำหนดข้อปฏิบัติตนและข้อห้ามเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ในข้อ 4 และข้อ 5 ซึ่งต่อไปหลังจากมีการประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่สถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย นอกจากนี้ ศธ.ยังได้ยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้การไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดศธ.และในกำกับดูแลของสถานศึกษาในกำกับดูแลของศธ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ”

#ทรงผมนักเรียน#กระทรวงศึกษาธิการCR:ข้อมูล-ภาพ ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong

ข่าวทั้งหมด