กรมชลฯ พัฒนาระบบฐานข้อมูลยกระดับองค์กรขับเคลื่อน PDPA เริ่มใช้เต็มรูปแบบก.พ.นี้

24 มกราคม 2566, 16:17น.


          ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองและรับรองสิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565          นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน จึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความปลอดภัยและรักษาสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูล

         โดยระบบดังกล่าว จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการให้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้รับทราบและยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัว และมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการเพิกถอนการเก็บและนำข้อมูลไปใช้ หรือลบข้อมูลส่วนตัว ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักปฏิบัติของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้

          นอกจากนั้น กรมชลประทานยังได้ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางระบบและกำหนดนโยบายภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมชลประทาน เพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างรอบด้านและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่ากรมชลประทานมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างมั่นคงและปลอดภัย          สำหรับ กรมชลประทาน นับเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้ขอรับบริการจากกรมชลประทาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงผู้ว่าจ้าง ซึ่งจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำมาใช้ในกิจการสำหรับให้บริการ รวมทั้งบริหารงานภายในและนอกองค์กร ซึ่งถูกจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อยกระดับองค์กรในการกำกับดูแลและการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ#กรมชลประทาน#PDPA

ข่าวทั้งหมด