ปภ.เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นPM 2.5 คาดแนวโน้มรุนแรงกว่าปีก่อน

26 พฤศจิกายน 2565, 17:06น.


          นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2565-2566 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่

          อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูแล้งของทุกปี จะมีปัญหาไฟป่า หมอกควัน และสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าในปี 2566 ค่าฝนจะลด ความชื้นจะลดลง ส่งผลให้มีจุดความร้อนสะสม (Hotspot ) เพิ่มขึ้น สถานการณ์ฝุ่นละอองอาจมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา การประชุมในวันนี้จึงเน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุจังหวัดอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 - 2570 โดยให้ความสำคัญกับการแบ่งมอบภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการจัดทำข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดจุดความร้อนสะสม ในระดับตำบลหมู่บ้าน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการในแต่ละจังหวัด รวมถึงให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จุดความร้อนสะสมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ภาคเหนือ ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที           ทั้งนี้ ปภ.ได้จัดตั้งทีม SAT (Situation Awareness Team) เป็นทีมเฉพาะกิจในการติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 และประสานข้อมูลร่วมกับจังหวัดเสี่ยงภัย รวมถึงสนับสนุนการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฯ ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยขณะนี้ ปภ.ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โดยเฉพาะด้านไฟป่าและเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนทุกจังหวัดในการเข้าปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุไฟป่า รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้อาจรับผลกระทบ          ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด          สามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศ (PM2.5) ได้ทางแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”          แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ...#ไฟป่าหมอกควันฝุ่นPM#ปภแฟ้มภาพปภ.

ข่าวทั้งหมด