ชป.บริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศล-เขื่อนหัวนาจ.ศรีสะเกษ ส่งน้ำให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง

25 พฤศจิกายน 2565, 14:35น.


           การบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ก่อนหน้านี้ ประสบปัญหาอุทกภัย นายประพิศ  จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์ได้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในหลายพื้นที่ กรมชลประทานได้เข้าสำรวจพื้นที่ อาคารชลประทาน รวมถึงระบบส่งน้ำต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากฤดูน้ำหลากเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงฤดูแล้งนี้

          โดยที่เขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กรมชลประทาน ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร ได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้  โดยจะรักษาระดับเก็บกักน้ำของเขื่อนราษีไศลไว้ที่ ระดับ +119.00 เมตร(รทก.) พร้อมกับกำหนดช่วงเวลาในการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนราษีไศล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน พนังกั้นน้ำต่างๆ ให้กลับมาใช้งานและส่งน้ำให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกได้ตามปกติ

            ส่วนของเขื่อนหัวนา ที่ตั้งอยู่ในทางตอนล่างถัดจากเขื่อนราษีไศล ปัจจุบันปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้การใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด          สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ กรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและเริ่มทำการเกษตรได้          กรมชลประทาน พร้อมกับวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับ จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ สร้างความเข้าใจ ให้เกษตรกรและประชาชนเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้  #จัดการน้ำรับฤดูแล้ง#กรมชลประทาน

ข่าวทั้งหมด

X