กรมชลฯ เร่งก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคารควบคุมประตูระบายน้ำ ช่วยชาวบ้านในสมุทรสาคร

06 สิงหาคม 2565, 14:02น.


          กรณี นางจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อขอให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารควบคุมประตูระบายน้ำ เนื่องจากในพื้นที่สมุทรสาครจะเป็นชายฝั่งทะเลคลองสุนัขหอน ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกเป็นระยะทาง 31 กิโลเมตร ในปี 2564 หลังจากที่ได้ลงพื้นที่และได้รับแจ้งจากประชาชนว่ายังมีอาคารควบคุมประตูระบายน้ำชำรุดเสียหาย จึงขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการคมนาคม ขนส่งผลผลิต รวมทั้งระบายน้ำในพื้นที่ลงสู่คลองสุนัขหอน ออกสู่แม่น้ำท่าจีนและอ่าวไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นั้น 
          นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ตรวจสอบพบว่า อาคารควบคุมประตูระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่สภาพปัจจุบันเป็นอาคารควบคุมน้ำชั่วคราว ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวน 4 แห่ง คือ


          อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองนิคม 2 เขตตำบลนาโคก  ปัจจุบันโครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุขอสนับสนุนแผนงานงบประมาณ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ของกรมชลประทาน ปื พ.ศ.2565 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


          อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองสุนัขหอน เขตตำบลนาโคก  โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


           อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองตาก้าน เขตตำบลกาหลง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


          อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองบางยี่พระ เขตตำบลบางกระเจ้า โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567
          รวมถึง อีก 2 ประตูระบายน้ำที่อยู่ในขั้นตอนเสนอบรรจุแผนงานโครงการ คือ ประตูระบายน้ำกลางคลองสุนัขหอน เขตตำบลโรงเข้ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569 และ ประตูระบายน้ำปากคลองสุนัขหอน เขตตำบลท่าจีน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ.2567 - 2570)


....


#กรมชลประทาน


#สมุทรสาคร
ข่าวทั้งหมด