สรรพสามิตเก็บรายได้ 8 เดือนได้น้อยกว่าเป้าหมาย 4 หมื่นล้านบาท เหตุลดภาษีน้ำมันดีเซล

26 มิถุนายน 2565, 13:26น.


          กระทรวงการคลัง เปิดเผยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตในเดือนพฤษภาคม 2565 มีการจัดเก็บภาษีน้ำมันได้ต่ำกว่าเป้าหมายเกือบ 7,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 ขณะที่ภาษีอื่น ๆ มีการจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายเช่นกัน อาทิ ภาษีเบียร์ต่ำกว่าเป้าหมาย 1,500 ล้านบาท, ภาษีสุราต่ำกว่าเป้าหมาย 1,200 ล้านบาท, ภาษียาสูบต่ำกว่าเป้าหมาย 500 ล้านบาท และภาษีรถยนต์ต่ำกว่าเป้าหมาย 100 ล้านบาท          ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565) มีการจัดเก็บรายได้ในภาพรวมได้ที่มากกว่า 358,000 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 16,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.36 และเมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารงบประมาณแล้วต่ำกว่าเป้าหมายไปมากกว่า 40,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.05 เนื่องจากการจัดเก็บภาษีน้ำมันที่ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณเกือบ 19,000 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีการลดภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน          ส่วนภาษียาสูบจัดเก็บต่ำกว่าเอกสารงบประมาณ 1,600 ล้านบาท          ภาษีสุรา เก็บต่ำกว่าเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท          และภาษีเครื่องดื่ม จัดเก็บต่ำไปเกือบ 500 ล้านบาท          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม  ถึง 20 กรกฎาคม 2565 จากที่ได้ลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 3 บาทมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม)...#สรรพสามิต

ข่าวทั้งหมด