ผลลงคะแนนใหม่ 2 หน่วย 'ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์' ชนะเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

13 มิถุนายน 2565, 05:59น.


          ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา (อย่างไม่เป็นทางการ) (ฉบับที่ 1168/12 มิ.ย.65)  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้เลือกตั้งใหม่ นายกเมืองพัทยา เมื่อวานนี้ (12 มิ.ย. 65 ) ใน 2 หน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 08.00-17.00 น. เนื่องจาก การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 มีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ใน 2 หน่วยเลือกตั้ง คือ- เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 1 - 26/3 หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ออกเสียงลงคะแนนที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2- เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยที่ 20  ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 65 - 77/2149 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ออกเสียงลงคะแนนที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7

                   เมืองพัทยา สรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, จำนวนผู้มาใช้สิทธิ, จำนวนบัตรดี-บัตรเสีย และจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาของทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง 146 หน่วย ดังนี้- นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ มีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 14,482 คะแนน- นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้คะแนน 12,524 คะแนน- นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้คะแนน 8,774 คะแนน- นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้คะแนน 990 คะแนน

        รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 4 เขต : 78,018 คน- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 38,254 คน คิดเป็น (%) 49.38- จำนวนบัตรดี 36,770 บัตร คิดเป็น (%) 95.45- จำนวนบัตรเสีย 1,004 บัตร คิดเป็น (%) 2.61- จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 750 บัตร คิดเป็น (%) 1.95          กกต.ประจำเมืองพัทยา นำผลการนับคะแนนที่ได้ส่งกกต.จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการต่อไป

#เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี,เดอะ พัทยานิวส์ The Pattaya News, PRPATTAYA  

ข่าวทั้งหมด